E- kursus: Raamatupidamise algõpe

Koolituse aeg: 25.10.21- 22.02.2022. Koolitus registreerumiseks avatud.
Ajakava
25.10.2021 kell 12.30 (2 ak. tundi)- kursuse sissejuhatus Pärnumaa Kutsehariduskeskuses ruum A402.
1 ja 2 kodutöö - esitamise tähtaeg 01.11.2021. Kodutöö tagasisidet 03.11.2021, juhul kui kodutöö on esitatud õigeaegselt.
3 ja 4 kodutöö- esitamise tähtaeg 15.11.2021. Kodutöö tagasisidet 17.11.2021, juhul kui kodutöö on esitatud õigeaegselt.
5 ja 6 kodutöö- esitamise tähtaeg 29.11.2021. Kodutöö tagasisidet 01.12.2021, juhul kui kodutöö on esitatud õigeaegselt.
7 ja 8 kodutöö- esitamise tähtaeg 13.12.2021. Kodutöö tagasisidet 15.12.2021, juhul kui kodutöö on esitatud õigeaegselt.
9 ja 10 kodutöö- esitamise tähtaeg 03.01.2022. Kodutöö tagasisidet 05.01.2022, juhul kui kodutöö on esitatud õigeaegselt.
11 ja 12 kodutöö- esitamise tähtaeg 17.01.2022. Kodutöö tagasisidet 19.01.2022, juhul kui kodutöö on esitatud õigeaegselt.
13 ja 14 kodutöö- esitamise tähtaeg 31.01.2022. Kodutöö tagasisidet 02.02.22, juhul kui kodutöö on esitatud õigeaegselt.
07.02.2022 kell 10.00 (5 ak. tundi) kokkusaamine Pärnumaa KHK-s või Google Meet keskkonnas (küsimused/ vastused seoses õppetööga).
Eksam 22.02.2022 kell 12.00 (3 ak. tundi) Pärnumaa Kutsehariduskeskuses.

Õppe eesmärk:
 koolitada välja isikuid, kes kursuse läbides omaksid teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast ning suudaksid koostada peamisi raamatupidamisvaldkonna aruandeid. Kursus on oma iseloomult praktilise suunitlusega (õpitud põhitõdesid kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega, nii grupis kui iseseisvalt)  ning loob ühtlasi eelduse raamatupidamise täiendkursuse läbimiseks. Oluline on mainida, et eelnev kogemus ei ole vajalik.
 
Õpiväljundid: koolitatav
1) tunneb raamatupidamise korraldamise õigusakte ja oskab neid kasutada;
2) tunneb ja mõistab raamatupidamise alast terminoloogiat;
3) tunneb dokumentide koostamise põhimõtteid, oskab raamatupidamisdokumente töödelda ja neid kajastada kontode süsteemis;
4) tunneb kontodele kirjendamise põhimõtteid;
5) tunneb käibemaksu arvestamise põhimõtteid;
6) tunneb palgaarvestuse põhimõtteid;
7) tunneb puhkusetasu arvestuse põhimõtteid;
8) omab teadmisi vara, kohustuste ja omakapitali seisu arvestusest;
9) tunneb amortisatsiooni arvestamise põhimõtteid;
10) oskab täita peamisi maksudeklaratsioone;
11) on võimeline koostama majandusaasta aruannet.
Õppekava koostamise alus: õppekava koostamisel oleme lähtunud raamatupidaja kutsestandarditest  5.
 
Sihtgrupp: kursus on suunatud eelkõige isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega: ettevõtjatele, algajatele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, väike- ning perefirmade juhtidele, sekretäridele/juhiabidele ja teistele huvilistele.
Õppe kogumaht: kursus kestab kokku 100 akadeemilist tundi sh. 2 tundi eksam (suhtlus elektronposti vahendusel, Skype/ Google Meet. Eksam sooritatakse kohapeal 2 tundi).
Õppekeel: eesti
Vastuvõtu tingimused: kursusele võetakse vastu vähemalt põhihariduse omandanud isikuid, kes valdavad eesti keelt.

Õppemeetod:
 loeng, arutelud, harjutused. Samuti teevad õpilased individuaalset tööd – erinevate raamatupidamise ülesannete lahendamine koduste ülesannete näol. Ülesannete lahendamiseks on vajalik kalkulaatori olemasolu. Iseseisva tööd koostab õpilane arvutil, vajalik internetiühendust.
Eksam: kursus lõppeb kirjaliku eksamiga. Eksam koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast.
Teoreetiline osa sisaldab valikvastustega testi ning praktiline osa ülesannet koos bilansi ja kasumiaruande koostamisega. Positiivseks soorituseks on vaja saada nii teoreetilisest osas kui ka praktilisest osas vähemalt 60% õigeid vastuseid.
Kodused tööd: kursuse vältel sooritavad õpilased koduseid töid (14 tööd), mis esitatakse kontrollimiseks eelnevalt kokkulepitud tähtajaks e-postile. Koolituse läbiviija kontrollib lahendatud ülesanded ning annab õpilasele personaalset tagasisidet. Kursuse edukaks läbimiseks on oluline, et kodused tööd on esitatud tähtaegselt ning vähemalt 85% töödest on sooritatud tulemusele „arvestatud.“ Kodutöö loetakse arvestatuks, kui nad on koostatud vastavalt kehtivatele raamatupidamislikele nõuetele, mis tulenevad raamatupidamise seadusest, Raamatupidamise Toimkonna Juhenditest ja muudest asjakohastest õigusaktidest.

Nõuded õpingute lõpetamiseks: õpingud loetakse lõpetatuks juhul kui õpilane on osalenud koolitusel vähemalt 75% kursuse kogumahust, esitanud vajalikud kodutööd  ja sooritanud kirjaliku eksami.
Võlgnevuste likvideerimise võimalused: kokkuleppel lektoriga
Koolituse läbimisel väljastatav dokument: koolituse lõpus väljastatakse Pärnumaa Kutsehariduskeskuse tunnistus, kui eelpool toodud õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Raamatupidamise algkursusel käsitletavad teemad:
• Raamatupidamise põhitõed. Terminoloogia, raamatupidamises kasutatavad põhimõtted ja seadused, äriühingute liigid (20 tundi)
• Raamatupidamise kanded. Kannete tegemine, ostu-müügireskontro, käibemaks, tulumaks, amortisatsioon (30 tundi)
• Dokumentatsioon (10 tundi)
• Aruanded. Kasumiaruanne, bilanss, rahavoogude aruanne (10 tundi)
• Majandusaasta aruanne (10 tundi)
• Kordamine (17 tundi)
• Eksam (3 tundi)


Maksumus:
 600 eurot/ in.
Koolitaja: Silja Laid, raamatupidaja

Koolitusjuht: Gerli Ollino, 4451968; 5014291 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

 

© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.