B1- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus

Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) kinnitatud tegevusluba nr. 1.1-3/18/293. Eesti keele tasemeeksami koolituse tegevusluba (B2) 22.10.2018
(https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/TegevuslubaOtsi.faces)
Keeleinspektsiooni heakskiidu saanud firmad: https://www.keeleinspektsioon.ee/et/eesmargid-tegevused/keeleinspektsiooni-heakskiidu-saanud-firmad

Aeg:
Planeerimisel detsember 2021. Koolituspäevi kuni 3 korda nädalas, korraga 3- 4 ak. tundi.  Miinimumgrupp koolituse avamiseks vähemalt 6 soovijat.

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu

Sihtrühm: Õppijad, kelle keeleoskuse tase vastab A2-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. Õppijad, kes tahavad saada teadmisi ja oskusi eesti keele B1- taseme eksami sooritamisest.

Eesmärk: Arendada mitte-eestikeelsete õppijate keeleoskust, viies neid tasemele, mis võimaldab sooritada riikliku keeleeksami B1 tasemel. Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, kuid põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel.

Maht: 300 tundi (160 tundi kontaktõpet ja 140 tundi iseseisvat tööd)

Nõuded õpingute alustamiseks: Eesti keele oskus vähemalt A2 tasemel (SA Innoves sooritatud A2 taseme eksami tunnistus) või eelmainitud tunnistuse puudumisel koolitatavate keeleoskustaseme hindamine pakkuja poolt kohapeal (ettevõttesisene tasemetest).

Õpiväljundid:                       

Koolitatavate eesti keele oskuse arendamine vähemalt ühe keeleoskustaseme võrra. Keelekasutaja on ette valmistatud keeleoskustaseme B1-tasemeeksamiks. Keeleoskustasemed vastavad Euroopa keeleõppe raamdokumendile.

Lisaks tasemeeksamiks ettevalmistamisele õppija:

 • mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool ja vaba aeg
 • räägib eesti keelt suhtlustasandil
 • oskab koostada lihtsamat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal
 • saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või õppija tööga ning igapäevaeluga seotud sõnadest;
 • oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma seisukohti ja plaane.

Koolitus annab koolitatavale piisavalt teadmisi ja oskusi, mis võimaldaks sooritada eesti keele tasemeeksami ning jätkata keeleõpet järgmisel tasemel.

Koolituse teemad:    

Endast ja teistest rääkimine

 • pere
 • suguvõsa
 • kombed ja tavad, peretraditsioonid

Haridus (üld- ja kutseharidusasutused ja koolieelsed lasteasutused, kõrgkoolid ja täiskasvanuõpe) 

 • õppe- ja päevakava, vajalikud õppevahendid, koduülesanded
 • vestlus õppe, arengu, edasijõudmise, käitumise, suhtlusoskuse teemal
 • probleemid koolis

Elukutse, amet töö (töö, töösuhted, töökorraldus asutuses)

 • elukutsevalik
 • info enda või teiste ameti ja töökoha kohta
 • tööpäeva kirjeldus

Teenindus

 • telefonitsi ja Interneti teel info hankimine, klienditeenindajaga suhtlemine
 • sildid, viidad, kuulutused, reklaamid
 • info kaupade ja/või teenuste kohta
 • dialoogid asutustes

Igapäevaelu, kodu ja kodukoht (elukeskkond, ümbruskond)

 • kodus, tööl ja koolis
 • elamistingimused, elulaad jms
 • igapäevaelu korraldamine
 • kodu ja kodukoha plussid ja miinused
 • kodukoha ja selle ümbruse kirjeldamine
 • kodu ja majapidamine
 • kinnisvara ost-müük, renditingimused
 • reklaam

Enesetunne ja tervis

 • enesetunne, haigused, sport ja tervis, teenindus
 • patsiendi kaardiandmed, arsti juures
 • teenuste hinnad, maksmistingimused ja kindlustuskatte
 • raviteenused ja ravimid
 • oma seisundi kirjeldamine
 • hügieen

Vaba aeg ja meelelahutus

 • vaba aja sisustamise viisid ja plaanid, võimalused
 • vaba aja veetmisega seotud sündmuste kirjeldamine

Sisseostud, hinnad (hinnad, maksud, kaup)

 • info hankimine ja jagamine igasuguste poodide, nende asukoha ja lahtiolekuaja, seal pakutavate kaupade, nende hinna ja maksetingimuste kohta
 • kauba kirjeldamine

Söök, jook ja söögikohad

 • info igasuguste söögi- ja joogikohtade asukoha, lahtiolekuaegade, stiili, hinnaklassi, klientuuri jms kohta
 • söögi ja joogi tellimine, info küsimine
 • toitlustusasutuste kirjalikest reklaamidest, menüüst arusaamine
 • laua reserveerimine
 • roogade koostise, valmistusviisi jms kohta pärimine jookide ning söökide tellimine

Inimeste suhted ühiskonnas (rahvus, nende erinevused)

 • oma sõbra või sõpruskonna kirjeldamine
 • rühmituse või organisatsiooni eesmärkidest, tegevusest ja meeldejäävatest sündmustes rääkimine

Poliitika, aktuaalsed sündmused

 • päevakajalised sündmused
 • poliitilised vaated ja seisukohad

Majandus- ja õigussuhted

 • majandussüsteem ja õiguskord
 • kodanike ja residentide põhiõigused ja –kohustused
 • majanduselu aspektid
 • politsei ja kohtusüsteem
 • turvalisus ja kuritegevus
 • rahaasjad

Keskkond, kohad, loodus, ilm

 • loodusobjektid, keskkonnakaitse, ilmaolud
 • kodukandi, looduse ja vaatamisväärsuste kirjeldamine
 • geograafilised ja kultuurilised iseärasused
 • ilmastik, kliima
 • kaardid, skeemid, infovoldikud

Kultuur ja keeled, keelte õppimine (üritused, kultuur, sport, muusika, keeled)

 • info Eesti kultuuri või selle huvipakkuvate valdkondade kohta
 • kultuurisündmused, esinejad
 • info hankimine kultuurisündmuste toimumise koha, aja, piletihinna ja esinejate kohta.

Reisimine, transport, vaatamisväärsused (huvitavad kohad, harrastused)

 • info ja soovitused reiside ja matkade kohta
 • turismireisid
 • reisielamused
 • huvitavad kohad

Lõpuarvestus

 • õpetaja poolt koostatud test ning dialoog läbitud teemade kohta

 

Maksumus: 1250€/ osaleja (sisaldab koolitust ning paljundatud õppematerjale)                          

Grupi suurus: miinimum 6 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.

Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve (v.a. Eesti Töötukassa kliendid). Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Lektor:
Heili Västrik
. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse eesti keele ja kirjanduse õpetaja.

 


Koolitusjuht:
Gerli Ollino, PKHK täiendusõppe koolitusjuht, 4451968; 5014291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

 

 

© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee