Kiirkursus: ettevalmistus eesti keele B1-taseme eksamiks (vene keele baasil)

 

Aeg: 28. august- 08. september  2023. Koolitus toimub 5 korda nädalas E, T, K, N kell 16.00-19.15 (korraga 4 ak. tundi) ja R kell 16.00-17.30 (korraga 2 ak. tundi). Alustame, kui koolitusele registreerub vähemalt 6 soovijat.

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn 12, Pärnu

Sihtrühm: Õppijad, kelle keeleoskuse tase vastab A2-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist, et sooritada B1 taseme eesti keele eksam.

Eesmärk: Arendada mitte-eestikeelsete õppijate keeleoskust, viies neid tasemele, mis võimaldab sooritada riikliku keeleeksami B1 tasemel. Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust, põhirõhk on suulisel eneseväljendamisel.

Maht: 60 tundi (36 tundi kontaktõpet ja 24 tundi iseseisvat tööd)

Nõuded õpingute alustamiseks: Eesti keele oskus vähemalt A2 tasemel (Haridus ja Noorteametis  sooritatud A2 taseme eksami tunnistus) või eelmainitud tunnistuse puudumisel koolitatavate keeleoskustaseme hindamine pakkuja poolt kohapeal (ettevõttesisene tasemetest).

Õpiväljundid:
Koolitatavate eesti keele oskuse arendamine vähemalt ühe keeleoskustaseme võrra. Keelekasutaja on ette valmistatud keeleoskustaseme B1-tasemeeksamiks. Keeleoskustasemed vastavad Euroopa keeleõppe raamdokumendile.

Lisaks tasemeeksamiks ettevalmistamisele õppija:

 • mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool ja vaba aeg
  räägib eesti keelt suhtlustasandil
 • oskab koostada lihtsamat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal
 • saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või õppija tööga ning igapäevaeluga seotud sõnadest;
 • oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma seisukohti ja plaane.

Koolitus annab koolitatavale piisavalt teadmisi ja oskusi, mis võimaldaks sooritada eesti keele tasemeeksami ning jätkata keeleõpet järgmisel tasemel.

Auditoorne töö koosneb õppetundidest ja seal teostatavatest praktilistest ülesannetest ja arutelust.

Iseseisva töö käigus kinnistatakse auditoorse töö käigus õpitud materjali, omandatakse sõnavara, kasutatakse elava keelekeskkonna võimalusi keeleoskuse arendamiseks. Iseseisev töö hõlmab ka kodutööd vastavalt õpetaja poolt antud ülesannetele ja kontaktõppeks valmistumine. Vastavalt grupi kiirusele jagatakse kodutöid. Eriti usinatel on ka võimalik oma õpetajalt kodutööd juurde küsida.


Õppesisu:
Üldteemad:
• Endast rääkimine (enda tutvustamine)
• Pere (pere elu kodus, tööl ja koolis, lähedased)
• Haridus ja töö (hariduskäik, elukutsevalik, tööülesanded, töökoht)
• Huvialad (harrastustega tegelemine)
• Igapäevaelu (töö- ja puhkepäevad, elulaad, igapäevaelu korraldamine)
• Elukutse, amet, töö (töörutiin, tööülesanded, tööasutus, töökaaslased)
• Vaba aeg ja meelelahutus (kultuuriüritused, kohalikud meelelahutusvõimalused)
• Kodu ja kodukoht (elamistingimused, majapidamistööd,  kodu ümbruskond, külaliste kutsumine)
• Enesetunne ja tervis (enesetunne, arstiabi, abivajaja seisund)
• Sisseostud, hinnad (poodides käimine, ostude tegemine)
• Söök ja jook (toiduained; söögikohtade liigid; söögikoha asukoht, lahtiolekuajad, stiil, hinnaklass; söökide ja jookide tellimine; reklaam)
• Inimeste suhted ühiskonnas (sõpruskond, töökollektiiv)
• Keskkond, loodus, ilm (loodusobjektid, keskkonnakaitse, kliima, ilmastik)
• Linn (tee juhatamine, linnas asuvad objektid ja asutused)
• Transport (transpordiliigid, sõidupiletite müümine ja ostmine)
• Kultuur ja keeled (Eesti kultuur, ajalugu, kultuurisündmused)
• Reisimine ja vaatamisväärsused (reisimine, matkamine, Eesti vaatamisväärsused)

Keeleteadmised:
• Nimisõnad: nimisõna käänamine ainsuses ja mitmuses; ühildumine omadus- ja arvsõnaga.
• Tegusõnad: tegusõna pööramine olevikus, liht-, täis- ja enneminevikus; rektsioon; käskiv ja tingiv kõneviis; ma- ja da- tegevusnimi; ühendtegusõnad.
• Omadussõna: omadussõna käänamine; omadussõna võrdlusastmed.
• Arvsõnad: põhi- ja järgarvsõna käänamine; põhi- ja järgarvsõna ühildumine nimisõnaga.
• Määrsõnad: aja-, viisi- ja kohamäärsõnad; määrsõna võrdlusastmed.
• Asesõnad: asesõna käänamine ja kasutamine.
• Sidesõnad
• Kaassõnad: ees- ja tagasõnad.
• Sõnamoodustus: liitsõnad; tuletised.

Oskuste arendamine:
Kuulamine- saab aru põhilisest infost selges kirjakeeles tuttaval teemal esitatud tekstist; saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust õppijale tuttavatel teemadel; mõistab igapäevaelus regulaarselt korduvate teemade peamist mõtet ja olulisemaid üksikasju.
Kõnelemine- suhtlemisel on vestluspartnerina aktiivne.
Lugemine- loeb ja mõistab tekste, mis koosnevad sagedamini esinevatest või õppija tööga seotud sõnadest.
Kirjutamine- tüüpavalduse kirjutamine. Tarbekirjade, olmeteksti, ümberjutustuse kirjutamine. Märkmete tegemine kirjutamine loetud või kuuldud teksti kohta. Elamuste kirjeldamine. Järgib teadlikult keelereegleid ja põhilisi õigekirjareegleid.


Lõpuarvestus:

 • õpetaja poolt koostatud test ning vestlus läbitud teemade kohta

Maksumus: 324€/ osaleja (sisaldab koolitust ning paljundatud õppematerjale).                          

Grupi suurus: miinimum 6 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.

Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve (v.a. Eesti Töötukassa kliendid). Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

 

Lektor: Heili Västrik. Pärnumaa Kutsehariduskeskuse eesti keele ja kirjanduse õpetaja.

Koolitusjuht: Gerli Ollino, koolitusjuht, 4451968; 5014291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

 1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
 2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

 1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
 2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input