#gruemenu.grue

Raietöölise koolitus (sh 3. taseme kutseeksamiks valmistumine) 06.09-10.09.2019

Aeg: 06.09, 07.09 ja 09.09, 10.09.2019, Esimesel päeval kohtume A korpuse I korruse fuajees algusega kell 8.30, sealt suundume õppeklassi.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu ja Tihemetsa metskonnas 09.09 ja 10.09.2019.
Sihtrühm: Metsanduse ja põllumajanduse valdkonnas, päästeteenistuses, teedehoolduses, trasside ja liinide hoolduses jms töötavad või tööd alustavad inimesed
Maht: 36 tundi, millest auditoorse töö maht 20 akadeemilist tundi ja praktilise töö maht 16 akadeemilist tundi

Grupi suurus: 6 õppijat, grupi komplekteerumisel täpsustab koolituse korraldaja koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning toimumise ruumi.
Kursuse hind: 305 EUR

NB! Peale koolituse  lõpetamist on soovi korral vüimalik taotleda kutsetunnistust. Metsandustöötajatele kutse omistamisega tegeleb MTÜ Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, rohkem infot SIIN
Nõuded õpingute alustamiseks:
Eelnev raietöö kogemus kett- ja võsasaega.
Riikliku koolitustellimuse koolitused (RKT) on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
Osaleja peab vastama ühele kriteeriumile järgnevast kirjeldusest:
Keskhariduseta või erialase tasemehariduseta isik või aegunud oskustega isik vanuses 50+.
Õpiväljundid - Õppija:
•Eristab levinumaid kodumaiseid puu- ja põõsaliike ja selgitab nende omadusi, hooldamise põhimõtteid ja levinumaid kahjustusi.
•Nimetab metsauuendusmaterjali liigid ja kvaliteedinõudeid.
•Kirjeldab metsauuendusmaterjali transpordi- ja säilitusnõudeid, metsauuendamisviise sh külvi- ja istutusvõtteid.
•Veendub tööala õigsuses ja ohutuses, kasutades kaarti ja/või GPS-seadet.
•Selgitab erinevate raiete eesmärke ja olemust ning õigusaktidega raietele seatud nõudeid.
•Valib raietöödel kasvama jäävad puud, lähtudes metsakasvatuslikust eesmärgist (puude kasvutingimuste parandamine, tulevikupuistu koosseisu kujundamine, optimaalse puude vahekauguse tagamine jm).
•Raiub puud, kasutades võsa- või kettsaagi, vältides kasvamajäävate puude vigastamist.
•Hooldab võsa- või kettsaagi, lähtudes kasutusjuhendist.
•Eristab puidurikkeid ja kirjeldab puidu sortimendi kvaliteedinõudeid.
•Hindab puidu kogust, lähtudes puidu parameetritest, oma töö kvaliteeti, lähtudes tööülesandest.
•Selgitab raietöö tähtsust puiduvarumise tehnoloogilises ahelas; metsa-, pinnase- ja keskkonnakahjustuse vältimise võimalusi.
•Järgib töökeskkonna ja -ohutusnõudeid, kasutades töökaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid.
•Oskab anda esmaabi ja käitub õnnetusjuhtumi puhul adekvaatselt.
Koolituse teemad:
Auditoorse töö maht 20 akadeemilist tundi
•Põhilised puu- ja põõsaliigid, nende omadused, enamlevinud kahjustused
•Metsauuendamisviisid, sh külvi- ja istutusvõtted
•Metsauuendusmaterjalide tüübid ja nende säilitusnõuded
•Metsauuenduse hooldamine
•Metsakasvatuslikud eesmärgid, puude valiku põhimõtted erinevatel raietel
•Kutsealaga seonduvad õigusaktid ja metsanduslikud mõisted
•Puidu kvaliteedinõuded ja puidurikked
•Puidu koguse hindamise põhimõtted
•Töö- ja keskkonnaohutuse alused
•Turvavarustuse, võsa- ja kettsae kasutamise ja hooldamise põhimõtted
•Ohutud ja ergonoomilised töövõtted ning puiduvarumistehnoloogiad
•GPS-seadmete ja kaartide kasutamise põhimõtted
•Esmaabi
Praktilise töö maht 16 akadeeemilist tundi
•Ohutud ja ergonoomilised töövõtted ning puiduvarumistehnoloogiad
•Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside.

Õppe korraldus: Auditoorne töö toimub klassiruumis ja praktiline töö metsas. Praktilisele tööle minekuks peab õppijal olema ilmastikule ja aastaajale sobiv riietus ning jalanõud. Kooli poolt on praktilise töö läbiviimiseks kasutada vajalik turvavarustus, kett- ja võsasaed ning nende kütus, hooldusvahendid. Praktilistele töödele sõiduks on tellitud buss.
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 8 EUR.
Lõpetamise tingimused:
Hindamismeetodid:
Praktiline töö ja intervjuu.
Hindamiskriteeriumid: Praktilise töö käigus määrab õppija puu- ja põõsaliigid, valib väljaraiutavad puud valgustus- ja harvendusraiel, määrab puistu rinnaspindala, puude arvu metsauuendusalal ja vajadusel põhjendab oma tegevust.
Koolitajad:
Kaja Hiie – PKHK, kutseõpetaja
Arnold Schmidt – PKHK, kutseõpetaja
Värdi Soomann – PKHK, kutseõpetaja
Stella Nuust – PKHK, kutseõpetaja
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 

Osaleja andmed
Maksja
(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Käesolevaga kinnitan, et soovin saada PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt edastatavaid koolituspakkumisi oma e-posti aadressile ja olen teadlik, et saan igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta teavitades oma soovist meilile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.