#gruemenu.grue

Tugiisiku baaskoolitus koos esmaabi koolitusega

Aeg:  07.11.2019- 10.03.2020 (2-3 korda nädalas õhtuti kell 16.30-20.15, korraga 4-5 ak. tundi)
Detailse ajakavaga saad tutvuda siin!

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu

Sihtrühm: 

-Isikud, kes soovivad omandada ja/või täiendada teadmisi ja oskusi tugiisiku alasel baaskoolitusel;
-Isikud, kes soovivad tööle asuda erinevates sotsiaal-, haridus- ja hoolekandeasutustes (hooldekodu, haigla, lastekodu, kool, lasteasutus, varjupaik, päevakeskus jne).
-Isikud, kes soovivad hakata pakkuma tugiisiku teenust kriisi või psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevatele inimestele ja nende lähedastele.

Eesmärk:  Õppija omandab teadmised ja oskused töötamiseks kriisis või psühhosotsiaalselt keerulises olukorras olevate  erinevatesse sihtgruppidesse  (lapsed, noorukid, täiskasvanud, eakad, erivajadustega isikud) kuuluvate  inimestega  ning nende lähedastega;  neid juhendada,  nõustada (motiveerimine, julgustamine, kliendi oskustele ja võimetele keskendumine) ja  tagada toimetulek või  säilitada, parendada, takistada nende toimetulekuvõime langust.

Maht: 140 tundi

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija:
- teab ja oskab õigesti kasutada erialast terminoloogiat, mõtestada ja lähtuda  oma töös tugiisiku rollist, eetikast, õigustest ja kohustustest;
- teab ning oskab mõista ning anda  soovitusi sotsiaalpoliitika-alastest seadustest, kliendi õigustest ja kohustustest; 
- omab ülevaadet ning oskab oma töös suunata, toetada, jõustada erivajadustega ja väärkoheldud  inimesi ning vajadusel nende lähedasi;
- omab empaatilise suhtlemise oskusi, teab ja tunneb erinevaid suhtlemisvorme ja – tasandeid;
- oma töös lähtuda teoreetilistest põhitõdedest ja neid loovalt kasutada;
- oskab analüüsida vanuselist ja arengulist eripära.

 Koolituse teemad: 

I moodul TUGIISIKU TEENUSE OSUTAMISE ALUSED JA EETIKA 12 tundi  Lektor: Anne Sepping

 • Professionaalse tugiisiku teenuse olemus
 • Isiklik abistaja ja tugiisiku teenuse erinevus
 • Seadusandlus ja õigused ning kohustused tugiisiku töös
 • Teenuse osutaja rollid töötamisel klientidega ja piirid tugiisiku töös
 • Tugiisiku koht sotsiaalhoolekandes, pädevus ja vastutus, koostöö
 • Isikuandmete kaitse

II moodul ARENGUPSÜHHOLOOGIA 15 tundi Lektor: Karin Luts

 • Lapse erinevad arengufaasid, ealised erinevused (arenguprobleemid lapseeas)
 • Lapse füüsilist, psüühilist, emotsionaalset ning sotsiaalset arengut mõjutavad tegurid
 • Lapse kõne, taju, mõtlemise, fantaasia areng ja sotsiaalsed oskused
 • Kasvukeskkond lapse arengu mõjutajana
 • Noorus kui arenguetapp
 • Täiskasvanuiga
 • Vananemine ja surm

III moodul SUHTLEMISPSÜHHOLOOGIA JA PEDAGOOGIKA ALUSED 20 tundi Lektor: Karin Luts

 • Suhtlemise alused
 • Suhtlemise protsess Suhtlemistehnikad
 • Suhtlemistasandid
 • Suhtlemine eriolukordades ja erivajadustega inimestega
 • Arengu – ja õppimisteooriad
 • Õpetamise strateegiad
 • Õpetamise toetamise võimalused

IV moodul PSÜHHOLOOGIA  15 tundi Lektor: Karin Luts

 • Aistingud. Taju
 • Teadvus. Mõtlemine. Mälu
 • Emotsioonid. Vajadused
 • Motivatsioon
 • Hoiakud. Väärtushinnangud
 • Meeskonnatöö
 • Probleemsed käitumised

V moodul VÄÄRKOHTLEMINE 12 tundi Lektor: Kaisa Üprus-Tali

 • Vägivalla määratlemine
 • Vägivaldse käitumise liigid
 • Erinevate sugupoolte vaheline väärkohtlemine
 • Vägivalla ennetamise võimalused ning tegelemine tagajärgedega
 • Tugiisiku töö väärkoheldud inimestega

VI moodul ERIPEDAGOOGIKA ALUSED 12 tundi Lektor: Anne Sepping

 • Eripedagoogika ja –psühholoogia teoreetilised alused
 • Puude mõiste, olemus ja erinevad puude liigid
 • Nõustamise ja tegevusteraapia alused

VII moodul ESMAABI 16 tundi Lektor: Stella Nuust

 • Esmaabi olemus, kannatanu seisundi hindamine, esmaabi andmise taktika
 • Elustamine 
 • Välised verejooksud ja šokk 
 • Haavad 
 • Traumad ja luumurrud 
 • Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused
 • Esmaabialaste teadmiste ja oskuste kontroll – teoreetiline ja praktiline

VIII moodul ENAMLEVINUD JA KERGEMAD PSÜÜHIKAHÄIRED, SÕLTUVUSHÄIRED 16 tundi Lektor: Indrek Linnuste

 • Sõltuvuskäitumise olemus
 • Psühhoaktiivsed ained ja nende mõju organismile
 • Eluviisiga seotud sõltuvused
 • Ravi ja rehabilitatsioon ning taastumine

IX moodul GRUPISUPERVISIOON 14 tundi Lektor: Ülle Pikma

X moodul ERIHOOLEKANDEASUTUSTE KÜLASTUSED (2 ettevõtet, selguvad koolituse jooksul) 4 tundi Lektor: Anne Sepping

XI moodul juhumianalüüside esitlus, analüüsimene ning tagasisidestamine 4 tundi Lektor: Karin Luts


Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Koolitatav on osa võtnud vähemalt 80% auditoorsetest tundidest.
Koolitatav on läbinud täies mahus esmaabi ja sooritanud esmaabialaste teadmiste testi ning kaitsnud rühma ees juhtumisanalüüsi.

Hindamismeetod:

 1. Koostab ja esitab etteantud juhiste põhjal juhtumianalüüsi.
 2. Esmaabi testi positiivne sooritamine (test loetakse sooritatuks, kui õppur lahendab positiivselt vähemalt 85% testist).

Õppekava läbimist hinnatakse mitteeristavalt.

Maksumus: 975€/ osaleja. Võimalus tasuda kolmes osas (osamakse 325€).

Tasumine ning loomumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edstatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve (v.a. Eesti Töötukassa kliendid). Hilisemal koolitusest loomumisel kuulub tasumisele 100% arvest (va erijuhtudel). 
Koolitusuht:
 Gerli Ollino, koolitusjuht, 4451968; 5014291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

 

Osaleja andmed
Maksja
(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Käesolevaga kinnitan, et soovin saada PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt edastatavaid koolituspakkumisi oma e-posti aadressile ja olen teadlik, et saan igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta teavitades oma soovist meilile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

 1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
 2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

 1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
 2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
© 2018 PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS | Niidupargi tn 12 | Pärnu | 80047 | tel +372 442 7870 | kursused[at]hariduskeskus.ee

Please publish modules in offcanvas position.