Dementsusega inimese elukvaliteedi toetamine

Dementsusega inimese elukvaliteedi toetamine

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est
Aeg: 18.01 - 22.02.2023,
kolmapäeviti ajavahemikus kell 10.00-16.00, korraga 6-7 akadeemilist tundi.
08.02.2022 väljasõit õppekäigule dementsussündroomiga klientide hoolekandeasutusse kooli poolt tellitud bussiga. 
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn 12, Pärnu. Ruum A-korpuse 0 korrusel A020.
Esimesel korral 18.01.2023 kell 09.30 PKHK A-korpus, ruumis A020
Kell 09.30-10.00 Sissejuhatus õpingutesse, Sirje Pauskar
Kell 10.00-11.30 Loengud 2 akadeemilist tundi (aktund). Ülle Kivisild
Virgutuspaus 15 minutit
Kell 11.45-13.15 Loengud 2 akadeemilist tundi. Ülle Kivisild
Võimalus lõunasöögiks kooli sööklas
Kell 13.45-15.15 Loengud 2 akadeemilist tundi. Ülle Kivisild
Kell 15.15-16.00 Loeng 1 akadeemiline tund. Ülle Kivisild
Toimumise kuupäevad: K18.01 (7 aktund), K25.01 (aktund), K01.02 (6 aktund), K08.02 (õppekäik 10 aktund) ja
22.02.2023 (6 aktundi praktikat).
Majutusvõimalus KAUGEMALT TULIJATELE: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 10 EUR.
Sihtrühm: õppima on oodatud sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas  algajad või töötavad inimesed või omastehooldajad, kes on huvitatud täiendama oma teadmisi, oskusi ja vilumusi hooldustöötaja tase 3 ja 4 kompetentsidest lähtuvalt
* Koolitus on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade olemasolul.
Maht: 52 akadeemilist tundi
1. Kontaktõppe maht 36 akadeemilistes tundi sh teoreetiline 20 ja praktiline õpe 16 akadeemilist tundi
2. Iseseisev töö 16 akadeemilist tundi.
Grupi suurus: 16 õppijat
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Nõuded õpingute alustamiseks: Sihtrühma kuulumine. Riikliku koolitustellimuse koolitused (RKT) on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis.
Õpiväljundid: 
Koolituse läbinu:
1. omab teadmisi dementsussündroomist, sellest tulenevast toimetulekuvõime langusest, kaasneda võivatest sündroomidest ja riskidest
2. oskab juhendada ja hooldada dementsussündroomiga klienti lähtuvalt tema toimetulekuvõimest ja individuaalsetest iseärasustest, kasutades selleks sobivaid klienditöö võtteid.
Koolituse teemad:
Auditoorse ja praktilise töö maht kokku 36 akadeemilist tundi
1. Dementsuse mõiste, liigid, põhjused, erinevad vormid, sümptomid.
2. Dementsuse faasid, nendega kaasnevate kognitiivsete ja füüsiliste võimete langus.
3. Tegevusvõime hindamine dementsuse korral (sh sobivad mõõdikud/skaalad).
4. Sagedamini esinevad sündroomid: valu, depressioon, deliirium.
5. Dementsusega kaasnevad ohud ja riskid (traumad, toitumisprobleemid, hooletusse jäämine, sotsiaalne isolatsioon).
6. Olemasolevate oskuste säilitamine ja toetamine, erinevad klienditöö võtted: suhtlemistehnikad, validatsioon, ROT.
7. Õppekäik dementsussündroomiga klientide hoolekandeasutusse
8. Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside
Õppe korraldus: Auditoorne õpe toimub tavaklassis, praktiline õpe vastavas praktikaklassis ning sh toimub õppekäik dementsussündroomiga klientide hoolekandeasutusse. 
Iseseisva töö käigus leiab õppija kliendi/patsiendi ning koostab õppija hindamistulemustest lähtuvalt hooldusplaani/tegevusplaani dementsusega patsiendi/kliendi toimetulekuvõime toetamiseks. Hooldusplaani/tegevusplaani lahendused tagasisidestatakse auditoorse ja praktilise õppetöö käigus.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppeklassid aadressil Niidupargi tn. 12 Pärnu, mis vastavad tööohutuse ja tervisekaitse nõuetele. Õpperuumid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega  (õpetaja kohtarvuti, videoprojektor, tahvel/ markertahvel). Praktikaklass ruum A124 on varustatud funktsionaalsete vooditega ja interaktiivsete simulatsiooninukkudega ja funktsionaalse pesemisraamiga. Kõikides õpperuumides on WIFI kasutamise võimalus.
Nõuded õppe lõpetamiseks
1. On läbinud vähemalt 70% õppekavast
2. Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
3. Kokkuvõttev hinne kujuneb järgmiselt:
 * valib dementsussündroomiga patsiendi/kliendi ja
 * koostab hindamistulemustest lähtuvalt hooldusplaani/tegevusplaani tema toimetulekuvõime toetamiseks, arvestades       patsiendi/kliendi individuaalseid iseärasusi.
 * analüüsib suuliselt iseseisva tööna läbiloetud teemakohast kirjandust
Hindamismeetod:
Loeng, rühmatöö, isesisev töö, rollimäng, arutelu, diskussioon, õppekäik
Hindamiskriteeriumid:
 * Hindab vastavalt ülesandele dementsussündroomiga patsiendi/kliendi seisundit ja toimetulekuvõimet lähtuvalt Roper-Logan-Tirney mudelist ja ADL-põhimõtetest.
 * Hindab vastavalt ülesandele dementsussündroomiga patsiendi/kliendi kognitiivseid võimeid Mini Mental testi kaasabil.
 * Selgitab ja demonstreerib dementsussündroomiga abivajaja toetamise ja hooldamise põhimõtteid näidetele toetudes.
 * Koostab hindamistulemustest lähtuvalt hooldusplaani/tegevusplaani dementsusega patsiendi/kliendi toimetulekuvõime toetamiseks.
 * Hinnatakse arvestusega A(arvestatud), MA (mittearvestatud)
Koolitaja: Ülle Kivisild
Omab Tartu Ülikooli õe diplomit.
Üllel on praktilised õe kogemused õpetatavas valdkonnas tervishoiu asutustest – Tallinna haiglatest, Pärnu Haiglast. Ülle töötas kuus aastat Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, kus õpetas välja õdesid. Alates 2014 aastast töötab Pärnumaa Kutsehariduskeskuses kutseõpetajana ja koolitab täiendusõppes täiskasvanud õppijaid.
Ülle koolitab tervishoiu-, hoolekande- ning avahooldusasutustele ja ühiskonnale väga nõutud hooldustöötajaid ja tegevusjuhendajaid. Ülle on aktiivselt stažeerinud Erasmus +välisprojektides antud valdkonnas Inglismaal, Iirimaal, Hollandis.
Ülle osaleb Eesti Sotsiaaltöötajate Assotsiatsiooni (ESTA) hooldustöötajate kutse taotlemise komisjonis hindajana.
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

NB!
Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele pääsemise põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, õppimissoovi põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.

 

 

 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Invalid Input
Kinnita!
Invalid Input