MTÜ raamatupidamine

Aeg: planeerimisel 2021, koolitus toimub kolmel korral T ja N , kell 16.15-20.15, 5 ak tundi

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn.12, Pärnu, ruum A122

Sihtrühm:

Kursus on suunatud isikutele, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema MTÜ raamatupidamisega või on tegutsevad MTÜ-d, kellel on vajadus saada ülevaade MTÜ raamatupidamise põhitõdedest.

Maht: 15 tundi

Õpiväljundid:

Koolituse edukal läbimisel saavutatakse järgmised õpiväljundid:
1. Tunneb raamatupidamisarvestuse korralduse põhinõudeid.
2. Oskab kasutada arvestuspõhimõtteid ja kirjeldab MTÜ majandustehinguid.
3. Tunneb maksuseadusandlust ja oskab lahendada maksusituatsioone.
4. Oskab koostada MTÜ raamatupidamise aastaaruannet.

Koolituse teemad:
1. Raamatupidamise korraldamise põhinõuded (raamatupidamist reguleerivad õigusaktid, raamatupidamisvaldkonna põhimõisted ja printsiibid: sise-eeskiri, kontoplaan, majandustehingute dokumenteerimine ja kirjendamine arvestusregistrites).
2. MTÜ arvestuspõhimõtted (tasud ühingu liikmetelt, annetused ja toetused, sihtfinantseerimine, teenuste ja maksete vahendamine).
3. MTÜ kulude ja väljamaksete maksustamine, maksuvabad kulud ja väljamaksed.
4. MTÜ aastaaruande koostamise üldpõhimõtted, nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes.
5. Praktilised näited ja ülesanded.

Grupi suurus: alates 6 inimest

Kursuse hind: 170 eurot

Lõpetamise tingimused:
Tunnistuse saamiseks on vajalik vähemalt 80% ulatuses õppekava läbimine ja õpiväljundite saavutamine.
Kursus lõppeb testiga, mis koosneb 10 küsimusest.
Õpiväljundite hindamine on mitteeristav (arvestatud/ mittearvestatud).
Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

Läbiviija: Ave Laanmets, OÜ Pacta Tarkvara.Töökogemus raamatupidajana alates 2005. aastas ja koolitajana 2017. aastast. Lõpetanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli majandusarvestuse eriala. Omab raamatupidaja, tase 5 kutsekvalifikatsiooni.