B2- taseme eesti keele eksamiks ettevalmistav kursus (2024 sügis)

Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) kinnitatud tegevusluba nr. 1.1-3/18/293. Eesti keele tasemeeksami koolituse tegevusluba (B2) 22.10.2018 https://www.keeleamet.ee/keeleameti-tegevused-ja-eesmargid/keeleseaduse-ja-teiste-keeleoskust-ja-keelekasutust

Aeg: Planeerimisel oktoober 2024- veebruar 2025. Koolituspäevad selgitamisel. Avame grupi siis, kui registreerub minimaalselt 6 soovijat. Koolitus registreerumiseks avatud.

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu

Sihtrühm: Õppijad, kelle keeleoskuse tase vastab B1-tasemele ning kes soovivad jätkata eesti keele õppimist. Õppijad, kes tahavad saada teadmisi ja oskusi eesti keele B2- taseme eksami sooritamisest.

Eesmärk: Arendada mitte-eestikeelsete õppijate keeleoskust, viies neid tasemele, mis võimaldab sooritada riikliku keeleeksami B2 tasemel.

Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisoskust.

Maht: 450 tundi (250 tundi kontaktõpet ja 200 tundi iseseisvat tööd)

Nõuded õpingute alustamiseks: Eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel (SA Innoves sooritatud vastava taseme eksami tunnistus) või eelmainitud tunnistuse puudumisel koolitatavate keeleoskustaseme hindamine pakkuja poolt kohapeal (ettevõttesisene kirjalik tasemetest ja suuline vestlus koolitajaga, mis kinnitab tema õpingute jätkamist B2-taseme rühmas). Vähemalt 60% testitulemus loetakse positiivseks.

Õpiväljundid:                       

Koolitatavate eesti keele oskuse arendamine vähemalt ühe keeleoskustaseme võrra. Keelekasutaja on ette valmistatud keeleoskustaseme B2-tasemeeksamiks.

Õpiväljundid suhtlemisoskuste kaupa:

Kuulamine

  • mõistab keerukate tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma, saab aru üldhuvitavate, regulaarselt korduvate žanrite üksikasjadest (uudised, intervjuud, filmid, tuttava ainestikuga loengud).

Rääkimine

  • vestleb spontaanselt ja ladusalt emakeelse kõnelejaga, esitab selgeid ja üksikasjalikke kirjeldusi erinevatel teemadel, selgitab ja põhjendab oma vaatenurki, võrdleb erinevaid seisukohti. Suhtlemisel ei pea  kumbki pool pingutama.

Lugemine

  • loeb pikki ja keerukaid tekste (ajaleheartiklid, kirjad, ülevaated, ilukirjandus jm), leiab infot tekstidest ja teeb nende põhjal üldistusi. Vajaduse korral kasutab sobivaid abimaterjale ja lugemisstrateegiaid.

Kirjutamine

  • kirjutab selget, üksikasjalikku teksti (ettekannet, arvamuskirjutist vm) mitmekesistel teemadel ning selgitab oma vaatenurki, kaalub kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi. 

Hindamismeetod:
Koolitaja poolt koostatud lõpueksam.
Lõpueksamis kontrollitakse nelja osaoskust:
1) kuuldu mõistmine (kuulamine);
2) loetu mõistmine (lugemine);
3) kirjutamine (kirjutamine);
4) rääkimine (rääkimine).
Kuuldu ja loetu mõistmist ning kirjutamisoskust kontrollitakse kirjalikult ja rääkimisoskust suuliselt (suuline osa sisaldab tööalase tegevusvaldkonnaga seotud teemasid).
Hindamiskriteerium:
Omandatud õpitulemust hinnatakse kirjaliku testi ja suulise vestluse käigus 100 palli süsteemis. Lõpueksamil, mis sisaldab nii kirjutamise, kuulamise, lugemise kui ka kõnelemise osa, kontrollitakse õpiväljundite omandamist. Eksam on sooritatud, kui eksaminand on saanud vähemalt 60 protsenti võimalikust punktisummast.

Koolituse teemad: 

Endast ja teistest rääkimine
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Tervitamine ja tutvumine. Päritolu. Välimus. Iseloom. Keelteoskus. Elukoht. Tegevusala. Amet. Töökoht. Haridustee. Huvivaldkonnad. Perekonnaseis. Pereliikmed. Sugulased.
Kuulamine: Kuulamisharjutused.
Kirjutamine: Harjutused.

Haridus
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Haridus ja koolitee; Koolitöö, kooliaeg, õppimine. Haridussüsteem, koolivõrk, eriala õppimine ja õpetamine. Täienduskoolitus ja ümberõpe. Keelte ja arvuti õppimine. Haridust puudutavad päevateemad.
Kuulamine: Kuulamisharjutused.
Kirjutamine: Harjutused.

Elukutse, amet ja töö
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Ametid, elukutsed; tööd puudutavad küsimused; töökoosolekud ja läbirääkimised; probleemsed olukorrad töökeskkonnas; töö ja elukutse vajalikkus. Töökeskkond ja tingimused. Karjäär ja eneseteostus- töö otsimine, tööintervjuu- Tööprobleemid ja nende lahendamine
Kuulamine: Kuulamisharjutused.
Kirjutamine: Harjutused.

Teenindamine ja asjaajamine 
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Teenindusega seotud probleemsete olukordade lahendamine ning kaebuse esitamine. Ametikirjade koostamine, blankettide täitmine. Kaubandus ja ostuvõimalused. Tarbijaõigused, tarbijakaitse. Makseviisid, järelmaks, liising, laenud Toidukaubad ja tarbekaubad, kasutusjuhendid. Pank, pangatoimingud, internetipank, kindlustus. Reklaam. Side ja infoteenused.
Asjaajamine telefoni teel. Anda infot teistele edasi või aidata seda saada; Hankimine telefonitsi ja Interneti teel infot avaliku teeninduse kohta. Oma pöördumise põhjuse selgitamine
Kuulamine: Kuulamisharjutused.
Kirjutamine: Harjutused.

Igapäevane elu, kodu ja kodukoht 
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Kodu ja kasvatus. Kodukultuur. Põlvkondade vahelised suhted. Rollid perekonnas. Majapidamistööd. Perekonna eelarve. Elukohas tekkinud probleemse situatsiooni kirjeldamine, pretensioonide esitamine.
Kuulamine: Kuulamisharjutused.
Kirjutamine: Harjutused.

Enesetunne ja tervis
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Tervise ja enesetunde kirjeldamine. Õnnetusjuhtumid. Arstiabi palumine. Tervislik eluviis. Taastusravi.
Kuulamine: Kuulamisharjutused.
Kirjutamine: Harjutused.

Vaba aeg ja meelelahutus
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Vaba aja sisustamise viisid, meelelahutuslikud ja kultuurilised harrastused. Vaba aja veetmise võimalused. Puhkuse vajalikkus. Puhkamisvõimalused Eestis ja välismaal. Reisikuulutused, reisimarsruudi koostamine. Info hankimine. Majutus ja toitlustamine.  Kultuuri- ja meelelahutusüritused. Lugemiseelistused.
Kuulamine: Kuulamisharjutused.
Kirjutamine: Harjutused.

Sisseostud, hinnad
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Eelistused poodide, kaubamärkide, tootjate ja toodete osas. Reklaam ja reklaami viisid. Teenuste ja kaupade ostmine. E-kaubandus.
Kuulamine: Kuulamisharjutused.
Kirjutamine: Harjutused.

Toitlustamine
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Kohvikud, restoranid jm toitlustusasutused. Võrdlus ja kvaliteet. Toitumisharjumused. Lauakombed ja kõneetikett. Teave köögiseadmete kohta. Ohutusnõuded, ainete ja tarvikute kasutusõpetused.
Kuulamine: Kuulamisharjutused.
Kirjutamine: Harjutused.

Inimeste suhted ühiskonnas
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Ühiskonna ja oma kogukonna struktuur. Ühiskonna organiseeritus. Erinevate organisatsioonide kohta info hankimine. Oma õigused ja kohustused. Era- ja töösuhted. Perekond ja kodu. Armastus ja abielu. Perekondlikud pühad. Enesekehtestamine. Raha ja armastus. Põlvkondade vahelised probleemid. Tolerantsus.
Kuulamine: Kuulamisharjutused.
Kirjutamine: Harjutused.

Keskkond, kohad, loodus, ilm
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Ilmastikuolud. Loodushoid. Keskkonnareostus ja –kaitse. Prügi sorteerimine. Kohalikud loodusobjektid ja vaatamisväärsused. Loomad, linnud ja taimed. Eesti loodus, looduse ja keskkonna kaitse Ilmastik ja kliima, aastaajad. Maa ja linn- Rahvastik.
Kuulamine: Kuulamisharjutused.
Kirjutamine: Harjutused.

Reisimine, vaatamisväärsused, transport
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Info ja soovitused reiside ja matkade kohta. Oma reisieelistuste põhjendamine. Reisikirjeldus. Ühistransport. Kaugsõidud: buss, lennuk, laev, rong. Vaatamisväärsused. Pretensiooni, nõude, kaebuse esitamine reisibüroo, transpordifirma või hotelli halva teenuse korral. Turismitalud. Aktiivne puhkus. Matkamine. Sportimisvõimalused. Lugemiseelistused. Kultuuriüritused. Filmi- ja teatrikunst.
Kuulamine: Kuulamisharjutused.
Kirjutamine: Harjutused.

Kultuur ja keeled, keelte õppimine
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Eesti ja päritolumaa kultuur. Rahvusrühmad ja kultuurinähtused. Võõrkeelte ja –kultuuride õppimine. Kultuurierinevused ühiskonnas. Suhtlemine erinevatest rahvustest inimestega.
Kuulamine: Kuulamisharjutused.
Kirjutamine: Harjutused. 

Poliitika, aktuaalsed sündmused
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Poliitilised uudised, aktuaalsed sündmused, poliitilised vaated ja seisukohad. Raha ja maksud. Vananev ühiskond. Vabatahtlikud. Ajateenistus.
Kuulamine: Kuulamisharjutused.
Kirjutamine: Harjutused.

Majandus- ja õigussuhted
Lugemine: Tekstid ja dialoogid.
Rääkimine: Turundus. Reklaam ja müük. Sissetulekud ja väljaminekud. Tulud ja kulud. Hind, kasum ja investeering. Sularaha. Asjaajamine ametiasutustes. Kohtusüsteem ja juriidiline abi. Pank. Pangalaen. Kindlustus. Ettevõtlus.
Kuulamine: Kuulamisharjutused.
Kirjutamine: Harjutused. 

Grammatika teemad
Lihtminevik, enneminevik, täisminevik.
Arvsõnad.
Asesõnad.
Omadussõna võrdlusastmed, lühike ülivõrre.
Ainsuse ja mitmuse osastav.
Sihitis.
Rõhuliited –ki ja- gi.
Mitmuse käänded.
Kaassõnad.
Sidesõnad.
ma-ja-da tegevusnime kordamine.
Rektsioon. Sisseütlev kääne.
Mas-,mast-,mata- vorm ja lauselühend.
Sõnade liitmine ja tuletamine.
Kahesõnalised verbid.
Umbisikuline tegumood.
Käskiv ja tingiv kõneviis.
Tegusõna rektsioon.

Maksumus: 2475€/ osaleja (sisaldab koolitust ning õppematerjale)            

Grupi suurus: miinimum grupp koolituse avamiseks 6 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.

Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve (v.a. Eesti Töötukassa kliendid). Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Lektor:
Heili Västrik
, Koolitajal on kõrgharidus, ta on lõpetanud vene filoloogia eriala Tallinna Pedagoogilises Instituudis, hiljem Tallinna Pedagoogikaülikoolis saksa keele õpetaja eriala ning juhtimisalase koolituse. Lisaks on lõpetanud ANDRASe koolitus Täiskasvanute koolitaja/andragoogi kutsekvalifikatsiooni kursuse ning andragoogika kutseõpetaja täiendkoolituse. Heili Västrik töötab Pärnumaa Kutsehariduskeskuse eesti keele ja kirjanduse õpetajana. Alates aastast 2004 Pärnumaa Kutsehariduskeskuse eesti keele koolitaja muukeelsetele õppijatele (vene keele baasil). Õpetab eesti keelt tasemetel A1- B2. Keeleinspektsiooni poolt atesteeritud ning tunnustatud koolitaja. Löönud kaasa lektorina paljudes Eesti Töötukassa poolt korraldatavates eesti keele koolituse hangetes. Alates aprillist 2022 oli lektoriks mitmele grupile ukrainlastele. Pikaajaline kogemus täiskasvanute koolitamisel. 


Koolitusjuht:
Gerli Ollino, PKHK täiendusõppe koolitusjuht, 4451968; 5014291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

 

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input