Lapsehoidja/lasteaiaõpetaja assistent koolitus

Õppekava jälgib Lapsehoidja, tase 4 ja tase 5 kutsestandardites esitatud nõudeid. Koolituse lõpus saate minna taotlema lapsehoidja, tase 4 või tase 5 kutsetunnistust. Kutse saamise eelduseks on keskhariduse olemasolu (selle puudumisel on võimalik esitada VÕTA taotlus). 

Kellele: Huvilised, kes soovivad õppida lapsehoidjaks ja teha lapsehoidja kutseeksami. Kutset andev organisatsioon on Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (eswa.ee)
Aeg: planeerimisel november 2024, E,T,K kell 16.30-19.45, kuid on ka teistel kellaaegadel tunnid. Koolituse periood 6 kuud. Koolitus toimub üle nädala kolmel korral nädalas.
Maht: 315 tundi, millest 215 tundi on teooriat, 80 tundi praktika ettevõttes ja 20 tundi iseseisvat tööd.
Kursuse kestvus: koolitus toimub kaks korda nädalas ja üle nädala kolm korda nädalas 16.30-19.45 4 akadeemilist tundi korraga.
Toimumiskoht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn 12, Pärnu
Eesmärk: Anda ettevalmistus ja teadmised ning oskused töötamiseks lapsehoidjana
Õpiväljundid:
- Omandab lapsehoidja tööks vajalikud teadmised, oskused lapse hooldamiseks ja nende
arengu toetamiseks;
- Oskab lapsehoidjana toetada lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalse
arengut;
- Oskab kirjeldada lapsehoiuteenuse osutamiseks vajalikke nõudeid;
- Omab praktilist kogemust lapsehoidjana tegutsemisel lapsehoiuga tegutsevas asutuses.
- Hindab kannatanu seisundit ja annab esmast abi;
- Järgib oma töös toiduhügieeni nõudeid.


Koolitus sisaldab 16 tunnist esmaabi koolitust ja 6-tunnist toiduhügieeni koolitust.
Iseseisva tööna (20 tundi) vormistab koolitatav etteantud vormi alusel eneseanalüüsi (lõputöö) praktilise töökogemuse kohta.
Lapsehoidja kutse andmise korrast ja nõuetest kutse taotlejale loe: http://www.eswa.ee/kutse-andmine/lapsehoidja/

Grupi suurus: miinimum 6 õppijat
Kursuse teemad:

Kursuse teemad:
1. Lapse kasvukeskkonna toetamine: (20 ak tundi) Aino Juurikas (4), Stella Nuust (4), Annely Raev (8 ak), Karin Luts (4 ak)
*Turvalise ja mängulise kasvukeskkonna loomine. Karin Luts
*Ohutegurite hindamine ja ennetamine. Aino Juurikas
*Väärkohtlemise märkamine. Stella Nuust
*Majapidamis- ja koristustööde tegemine. Annely Raev
*Olmetehnika kasutamine ja ohutusnõuete järgimine. Annely Raev
2. Lapse arengu toetamine: (48 ak tundi) Karin Luts (40), Piia Puronen (4), Waldorf lasteaia õpetajad (4)
* Alternatiivpedagoogika (Waldorf, Montessori) Piia Puronen, Waldorf lasteaia õpetajad
* Lapse mängu-, tunnetus-, õpi-, sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste kujunemise toetamine.
* Lapse keele ja kõne toetamine.
*Lapse isiksuse ja arengu mõistmine.
* Lapse väärtuste ja hea käitumistava kujundamine.
*Mängu ja tegevuste kavandamine, läbiviimine ja analüüsimine.
*Lapse loovuse toetamine.
3. Lapse enesekohaste oskuste kujundamine: (8 ak tundi) Annika Kohv
* Eneseteenindusoskuste kujundamine.
* Lapse sööma õpetamine ja vajadusel lapse abistamine söömisel.
* Eneseregulatsiooni oskuse kujundamine.
4. Lapse tervise edendamine: (46 ak tundi) Stella Nuust (16 ak), Aino Juurikas (8), Anu Saar (8 ak), Hilja Pillisner (6 ak), Taisi Talviste (8 ak)
* Lapse tervisliku seisundi jälgimine. Aino Juurikas
* Lapse tervist kahjustavate tegurite määratlemine ja ohtliku olukorra
ennetamine. Aino Juurikas
* Lapse tervist edendavate tegevuste läbiviimine. Anu Saar
* Haige lapse hooldamine ja põetamine kodus. Anu Saar
* Haigestunud lapse hooldamine lasteasutuses. Anu Saar
* Kroonilist haigust põdeva lapse hooldamine. Anu Saar
* Lapse individuaalsetele vajadustele ja tervislikule seisundile vastav
toitlustamine. Taisi Talviste
*Toiduhügieen. Hilja Pillisner
* Esmaabi andmine. Stella Nuust
5. Koostöö lapsevanema/hooldajaga: (18 ak tundi) Terje Jürivete (12 ak), Karin Luts (6 ak)
* Laste ja perede tausta tundma õppimine ning arvestamine. Terje Jürivete
* Lapsevanema/hooldaja kaasamine igapäevastesse tegevustesse ja
kasvukeskkonna kujundamisesse. Terje Jürivete
* Suhtlemine lapsevanema/hooldajaga, tagasiside andmine lapse arengust ja
tegevustest. Terje Jürivete
* Lapsevanema või hooldaja nõustamine kasvatusküsimustes ja toetava koduse
keskkonna loomisel. Karin Luts
*Lastekaitse. Karin Luts
6. Erivajadusega lapse hoidmine: (8 ak tundi) Anne Sepping
* Info kogumine lapse erivajaduste kohta.
* Tegevuste planeerimine ja elluviimine.
* Hooliva ja salliva keskkonna loomine.
* Füüsilise keskkonna kujundamine, sh abivahendite kasutamise toetamine.
* Lapse arengupotentsiaali ja tugevate külgede toetamine.
7. Suure hooldusvajadusega lapse hooldamine: (24 ak tundi) Kaia Karlep (18 ak), Anne Sepping (6 ak)
* Hooldustoimingute tegemine. Kaia Karlep
* Õendustoimingute tegemine. Kaia Karlep
* Alternatiivkommunikatsiooni (verbaalse ja mitteverbaalse kommunikatsiooni)
kasutamine suhtlemisel. Anne Sepping
8. Tööjuhendamine: (5 ak tundi) Terje Jürivete
* Kolleegide juhendamine.
* Juhendmaterjalide koostamine.
* Meeskonna juhtimine.
9. Imiku (0-1 aastat) hoidmine: (6 ak tundi) Anu Saar
* Hooldustoimingute tegemine.
* Imiku arengu toetamine.
10. Lapsehoidja kutset läbiv kompetents: (24 ak tundi) Terje Jürivete (12 ak), Karin Luts (8 ak), Rein Volberg (4 ak)
* Kombeõpetus ja eetika. Karin Luts
* Kvaliteetse teenuse pakkumine lähtuvalt õigusaktidest. Rein Volberg
* Kutseoskuste analüüsimine, erialaste arenguvajaduste hindamine. Terje Jürivete
11. Juhendatud praktika: (80 ak tundi)
12. Arvuti kasutamine: (8 ak tundi) Tiina Pruudel 
* koostab ja kirjutab tekste.
* kasutab infootsinguid.
* tunneb kommunikatsioonikanaleid.
13. Iseseisev töö: (20 ak tundi)

Koolitajad:
Terje Jürivete, PKHK õppe- ja karjäärinõustaja. Mänguterapeut. Tallinna Pedagoogiline Instituut koolieelse pedagoogika ja psühholoogia eriala, kõrgharidus. Haridustase võrdsustatud magistrikraadiga 1991. aasta määruse alusel. Karjäärinõustaja kutsetunnistus, tase 7. Pikaaegne töökogemus haridusvaldkonnas – koolitaja on tegelenud noorte, lastevanemate, õpetajate nõustamisega ning õpetamise ja koolitamisega.
Stella Nuust Pärnumaa Kutsehariduskeskuse hooldustöötaja ja esmaabi kutseõpetaja, Tartu tervishoi Kõrgkool õenduse eriala.
Karin Luts Pärnumaa Kutsehariduskeskusest külalislektor/õpetaja. Baccalaureus artiumi kraad kasvatusteaduste erialal (Tartu Ülikool), magistrikraadile vastav kvalifikatsioon.
Hilja Pillisner Pärnumaa Kutsehariduskeskuse külalislektor toiduhügieeni alal, Tallinna Polütehniline Instituut, ühiskondliku toitlustamise tehnoloogia ja organiseerimise eriala.
Anu Saar Pärnumaa Kutsehariduskeskuse külalislektor. Tallinna Meditsiinikooli ämmaemanda eriala, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tasemeõppe ämmaemanda eriala. Pärnu Noorte nõustamis kabinetis ämmaemand nõustaja. Pärnu haiglas ämmaemand.
Kaia Karlep külalislektor. Eripedagoog koolis jalasteaias. 2011. aastal lõpetas Tallinna Ülikoolis bakalaurseusekraadi eripedagoogina ja tal on magistrikraadi eripedagoog-nõustajana.
Aino Juurikas Pärnumaa Kutsehariduskeskuse majandusainete õpetaja. Eesti Põllumajanduse akadeemia, põllumajanduse ökonoomika ja organiseerimine, Tartu Ülikool, kutsepedagoogika.
Taisi Talviste Pärnumaa Kutsehariduskeskuse koka eriala õpetaja, Tallinna Ülikool kutsepedagoogika.
Annely Raev Pärnumaa Kutsehariduskeskus majutusteeninduse kutseõpetaja, Eesti Kunstiakadeemia 1997, tekstiili eriala; Juurde kuulub õpetaja kutsetunnistus 2001, põhikooli ja gümnaasiumi kunsti- ja kunstiajaloo õpetaja kutse.
Tiina Pruudel külalislektor, arvuti kasutus. Tallinna Tehnikaülikool, majandusinformaatika eriala, majandusinseneri kutse.
Anne Sepping Pärnumaa Kutsehariduskeskuse külalislektor, Eesti Kurtide Ühing, giid.
Rein Volberg Pärnumaa Kutsehariduskeskuse majanduse kutseõpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool õpetajakoolituse kutse.
Annika Kohv PKHK õppe- ja karjäärinõustaja. Tartu Ülikool, eripedagoogika kutse.
Piia Puronen külalislektor, Pärnu Montessori Keskuse juhataja
Pärnu Waldorf lasteaia õpetajad

Tulemus: Väljastatakse tunnistus+ esmaabitunnistus + toiduhügieeni tunnistus
Maksumus: 2300 EUR võimalus maksta neljas osas (sisaldab kõiki materjale)

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 4451968; 53446945
e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input