Tugiisiku koolitus koos esmaabi põhikoolitusega

Aeg: Planeerimisel sügis 2024.  Koolituspäevi kuni 3 korda nädalas, koolituspäevad E, T, K ja N kell 16.00-20.15. Koolituspäevad varieeruvad. Koolitus registreerumiseks avatud. Koolituse pikkus 6 kuud.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm: Inimesed, kes soovivad hakata tugiisikuna tööle sõltuvushäirega isiku, abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapse, toimetulekuraskustes isiku, väärkoheldud isiku või toimetulekuraskustes perega.

Eesmärk: Vajalike teadmiste ja oskuste arendamine tugiisiku tööks. Koolitus annab ettevalmistuse sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 kutse taotlemiseks.

Nõuded õpingute alustamiseks:
keskharidus (kutse taotlemise korral); algteadmised arvutikasutamisest; kohtulikult karistamata; töötamine või soov asuda tööle tugiisikuna.
Maht: 276 akadeemilist tundi, millest 260 tundi auditoorset õpet koos praktikaga ettevõttes ning 16 tundi iseseisvat tööd.
Maksumus: 1950€/osaleja (võimalus tasuda neljas osas, ühe osamakse suurus 487,50€)

Õpiväljundid:

Kursuse läbinud osaleja omab ülevaadet kutseeksamil käsitletavatest teemadest ning on valmis kutse taotlemiseks Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioonis (www.eswa.ee).


Koolituse teemad:
Üldteadmised sotsiaalhoolekandest 10 tundi
Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks
Sotsiaalhoolekande väärtused ja tegutsemispõhimõtted
Sotsiaalhoolekande korraldus ja õiguslikud alused Eestis
Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine 12 tundi
Kliendi toetamine suhtlemisel
Kliendil toetamine käitumisnormide õppimisel
Kliendi emotsionaalse seisundi toetamine
Toetamine konfliktide lahendamisel ja ennast kehtestava käitumise õppimisel
Eneseesinduse oskuse toetamine
Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine 12 tundi
Kliendi tegevusvõime ja kõrvalabi vajaduse hindamine ning analüüsimine
Terviseseisundi jälgimine, muutuste märkamine
Tervisekäitumise kujundamine
Kliendi võimestamine
Kliendi juhendamine abivahendite kasutamisel
Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes 26 tundi
Toetamine igapäevaelu toimingute planeerimisel
Koos kliendiga igapäevaeluga seotud eelarve koostamine
Toetamine enese eest hoolitsemisel
Juhendamine majapidamise korraldamisel
Juhendamine toitumisel
Kliendi suunamine ja kaasamine vabaajategevustesse
Kliendi toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda 8 tundi
Kliendile sobilike õppimis-, töötamis- ja hõivevõimaluste leidmine ja säilitamine
Toetamine töö- ja õpiharjumuste kujundamisel
Toetamine õppimisel, töötamisel ja muus hõives vajalike praktiliste oskuste õppimisel
Toetamine asjaajamise korraldamisel 3 tundi
Toetamine eluasemega seotud asjaajamisel
Toetamine avalike teenuste kasutamisel
Juhendamine kogukonnas pakutavate teenuste tarbimisel
Toetamine IKT-vahendite kasutamisel
Võrgustikutöö 1 tund
Koostöö kliendi võrgustikuga
Koostöö kogukonna ja teiste spetsialistidega
Töö erinevate sihtgruppidega 68 tundi
Töö abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapsega 
Töö toimetulekuraskustes isikuga 
Töö väärkoheldud isikuga 
Töö toimetulekuraskustes perega 
Töö sõltuvushäirega isikuga 
Töö rahvusvahelise kaitse saajaga
Esmaabi põhikoolitus 16 tundi
Praktika ettevõttes 80 tundi
Praktikakaitsmine 4 tundi
Dokumentatsiooni (juhtumianalüüs, avaldus, CV jm. dokumendid) vormistamine arvutil 12 tundi
Kutse taotlemine ja juhtumianalüüsi koostamine, analüüs, esitlus ning tagasisidestamine 8 tundi

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui:
1) läbitud teoreetiline väljaõpe koolis vähemalt 80% ulatuses;
2) valminud vormikohane juhtumianalüüs, CV, avalduse jm. dokumentidega;
3) läbitud täies ulatuses ettevõttepraktika ning vormistatud praktikamapp koos vajalike lisadega. Esitletud/ kaitstud praktikaaruanne.
4) osalenud esmaabi väljaõppes täies ulatuses, sooritanud praktilised ülesanded ning esmaabialaste teadmiste valikvastustega test;
5) koolitaja(te)/ praktikajuhendaja kirjalik positiivne hinnang õppetööle/ praktikale.

Hindamismeetod:
Juhtumianalüüs, mis näitab koolitatava erialast kompetentsust, väljendusoskust ning oskust seostada igapäevatööd kutsestandardis toodud kompetentsidega.

Hindamiskriteerium:
Kliendikeskne juhtumianalüüs, kus on oluline lähtuda Teie juhtumi juures kliendile/perele olulistest aspektidest ja eesmärkidest. Juhtumianalüüsis tuleb koolitataval kompetentside ja tööosade kaupa kirjeldada, analüüsida ja põhjendada oma tegevust tugiisikuna, lähtudes juhtumis toodud konkreetsest kliendist.


Lektorid:
Anne Sepping,
Sotsiaalkindlustusamet, puudega laste tugiteenuste Lääne koordinaator.
Stella Nuust,
Pärnumaa Kutsehariduskeskus, hoolduseriala kutseõpetaja. Lõpetanud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhikoolituse (rakenduskõrgharidusõpe). Läbitud Eesti Punase Risti poolt korraldatud esmaabiõpetajate 16h täiendkoolitus. Esmaabikoolituste läbiviimise õigus kuni 16.10.2022.
Karin Luts,
Lucky LuKa OÜ, täiskasvanute koolitaja (andragoog 6 tase) ja nõustaja. Magistrikraad kasvatusteadustes.
Helga Isand, Tori Vallavalitsus, sotsiaaltöö spetsialist. Lõpetanud TÜ Pärnu kolledži sotsiaaltöö korralduse eriala aastal  2013. Tegelenud omavalitsuse tasandil toimetulekuraskustes isikute ja perede abistamisega. 
Kaisa Üprus-Tali, Sotsiaalkindlustusamet, ohvriabi ja ennetusteenuste osakond.
Riina Tomast,
on lõpetanud aastal 2011 magistriõpingud Tartu Ülikoolis teenuse disaini ja juhtimise eriala. Tegelenud ettevõtlusega aastast 2010. Õpetab alates 2017 Pärnumaa Kutsehariduskeskuses kutseõpetajana tulevasi väikeettevõtjaid ja ärikorralduse spetsialiste. Huvitub sotsiaalmeedia turundusest ning kliendikogemuse parendamisest.
Erna Gross,
Pärnumaa Kutsehariduskeskus, täiskasvanute koolitaja.
Annely Raev,
Pärnumaa Kutsehariduskeskus, puhastusteeninduse kutseõpetaja.
Taisi Talviste,
Pärnumaa Kutsehariduskeskus, koka eriala kutseõpetaja.
Eda Tiismaa,
Pärnumaa Kutsehariduskeskus, raamatukogu juhataja, informaatika õpetaja.
Terje Jürivete,
Pärnumaa Kutsehariduskeskus, karjääri- ja õppenõustamine.


Grupi suurus:
 
miinimum 6 õppijat, grupi komplekteerumisel täpsustab koolituse korraldaja koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning toimumiskoha. Kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.


NB!
 Enne koolituse algust ootame kõigilt registreerujatelt (umbes 1 A4) motivatsioonikirja (vajalik esitada siis, kui õppegrupp kuulutatakse koolitusjuhi poolt avatuks). Motivatsioonikirjas kirjeldada alljärgnevaid punkte:

  • kes on minu arvates tugiisik?
  • minu nägemus tugiisiku tööst?
  • ootused koolitusele ning tulevasele tööle?
  • minu senised/ minu lähedaste kokkupuuted tugiisikuteenusega?
  • minu tugevused/ nõrkused antud eriala juures? 
  • miks soovid saada tugiisikuks?


Koolitusuht:
 Gerli Ollino, koolitusjuht, 4451968; 5014291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 

 

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input