Töötavale: Tegevusjuhendaja koolitus (sh esmaabi väljaõpe) 02.10.2024 - 27.02.2025


Aeg: 02.10.2024 - 27.02.2025
kolmapäeviti ja neljapäeviti ajavahemikus kell 8.30-19.00, korraga 8-10 akadeemilist tundi
27.02.2024 lõputöö esitlus ajavahemikus kell 10.15-13.45
Ettevõtte praktika 2025 aasta jaanuarikuu 3. nädalast kuni veebruarikuu 7. nädala lõpuni (13.01-16.02.2024)
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu
Esimesel päeval 02.10 A-korpus II korrus ruum A402, algus kell 10.15
Kell 10.15-11.45 Sissejuhatus õpingutesse. Sirje Pauskar
Kell 12.15-17.15 LOENGUD.
Maht: 286 akadeemilist tundi, millest
• 180 tundi auditoorset tööd,
• 50 tundi praktilist tööd sh õppekäigud,
• 40 tundi praktikat erihoolekandeasutuses
• 16 tundi iseseisvat tööd sh lõputöö vormistamine.
Sihtgrupp: tegevusjuhendajana töötavad inimesed, kellel on olemas esialgsed praktilised kogemused ja kes on huvitatud täiendama teadmisi, oskusi ja vilumusi Sotsiaalkaitseministri 26.04.2022 määrus nr 38 "Tegevusjuhendaja koolituse kava" kompetentsidest lähtuvalt.
Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitused on mõeldud keskharidusega täiskasvanutele, kel on algteadmised arvutikasutamisest.
Töös on olulised empaatia- ja vastutusvõimelisus, hoolivus, usaldusväärsus ja ausus. Tegevusjuhendaja peab olema koostööaldis ja hea suhtleja. Töö eeldab kohusetundlikkust, pingetaluvust, inimkeskseid väärtushoiakuid ja tolerantsust. Samuti on tähtsad (enese)kehtestamisoskus, analüüsivõime, sihikindlus ja järjepidevus.
Kursuse hind: 2340 EUR, Pärnumaa Kutsehariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Uuri Töötukassa kodulehelt "Karjäär ja koolitamine" programmist: Koolitus töötajale või Koolitustoetus tööandjale võimaluste kohta, vajadusel küsi lisainfot tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Grupi suurus: miinimum 5 õppijat, grupi komplekteerumisel täpsustab koolituse korraldaja koolitatava osalemissoovi ning edastab koolituse ajakava ning toimumiskoha. Kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1) orienteerub erihoolekandesüsteemi olemuses, on teadlik erihoolekandeteenuseid kasutavatest peamistest sihtrühmadest ja oskab neid eesmärgistatult juhendada, järgib klienditöös eetilisi põhimõtteid ning tunneb meeskonna- ja võrgustikutöö põhimõtteid.
2) eristab erihoolekandeteenuseid kasutavaid sihtrühmi, lähtuvalt arengust ja tegevusvõime tasemest tunneb ära nende erivajadused ning oskab neid teadmisi oma töös rakendada
3) teab oma töörolle ning oskab kasutada nii iseennast kui tegevust klienditöö peamise vahendina, on võimeline hindama psüühilise erivajadusega inimese tegevusvõimet, valdab klienditöö enim levinud meetodeid, suudab koostada psüühilise erivajadusega inimestele tegevusplaani ning organiseerida selle alusel igapäevast tööd teenust saava isikuga, korrektselt dokumenteerida isikuga seotud tegevusi.
Käsitletavad teemad
4) oskab kasutada spetsiifilisi klienditöö meetodeid, on võimeline juhendama tegevusi rühmas, tuleb toime raskestimõistetava käitumise juhtimisega, oskab märgata teenust saavate isikute seksuaalkäitumist ja on teadlik, kuidas seda juhendada ning on oskuslik kasutama klienditöös loovtegevusi
Koolituse teemad:
Sissejuhatus – psüühilise erivajadusega inimene ja erihoolekandeteenused 40 tundi 
Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne Eestis
Eetika hoolekandes
Erihoolekandeteenuste sihtrühmad ja eripära
Psüühiliste erivajadustega inimeste juhendamine
Raskesti mõistetav käitumine
Meeskonna- ja võrgustikutöö erihoolekandes
Põhiained – erihoolekandeteenuseid kasutavad sihtrühmad 54 tundi (lisaks 28 tundi praktilist tööd sh õppekäigud )
Psüühikaäired, sh intellektipuue 
Kriisisituatsioonis käitumine ja riskijuhtimine
Äärmuslik abi- ja toetusvajadus
Tegevusjuhendaja võimalused enesekaitseks ning ohtliku olukorra ennetamiseks
Suhtlemise alused ja eripärad suhtlemisel psüühikahäirega inimestega
Tegevusvõime, eesmärgistatud tegevus
Põhioskused – klienditöö alused 46 tundi (lisaks 30 tundi praktilist tööd sh õppekäigud )
Tegevusjuhendaja töövaldkond ja rollid
Tegevuse analüüs ja kohandamine
Tegevusvõime hindamine
Klienditöö meetodid
Peamised töövõtted igapäevases hoolduses
Erihooldusabivahendid ja ergonoomika
Tegevusplaani koostamine
Terviseseisundi jälgimine ja ravimiõpetuse alused
Esmaabi
Spetsiifilised oskused klienditöös 40 tundi (lisaks 6 tundi praktilist tööd)
Rühmatöö klienditöös
Raskestimõistetava käitumise juhtimine
Seksuaalsus ja seksuaalkasvatus
Teraapilised ja arendavad tegevused klienditöös
Praktika erihoolekandeasutuses 40 tundi
Praktika juhend - eesmärgid ja tööülesanded. Praktika dokumentatsioon. Praktika aruanne. Praktika supervision.
Lõputöö- tegevusplaani koostamine teenust saavale isikule 16 tundi iseseisvat tööd
Tegevusplaani vormistamine arvutil 20 tundi sh 10 tundi praktilist tööd
Informatsioon ja kommunikatsioon
Failihaldus
Tekstitöötlus
Esitlus
Lõputöö suuline esitlus 4 tundi
Hindamismeetod:
Praktilised ülesanded kodutööna.
Kirjalik praktika aruandlus ja suuline esitlemine
Lõputöö - praktiline iseseisev kirjalik töö ja suuline esitamine
Hindamiskriteeriumid:
• Praktika kirjalik dokumenteerimine  - lepingu sõlmimine, praktikapäeviku täitmine, eneseanalüüs, aruanne. Kirjalik töö praktikal kogetu põhjal: ühe kliendi tegevusvõime hindamise etapid ja tegevusvõime analüüs
• Lõputöö- tegevusplaani kirjalik koostamine teenust saavale isikule ja esitlemine. Tegevusplaani koostamisel kasutatakse vestlust, vaatlust ning abi- ja toetusvajaduse hindamise kokkuvõtet, olemaolu korral ka rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud üldeesmärke.
Tegevusplaan koosneb järgmistest komponentidest:
• isiku enda ja/või tegevusjuhendajatega/lähedastega koostöös saavutatavad eesmärgid järgmis(t)eks aasta(te)ks;
• alaeesmärgid,
• tegevused alaeesmärkide saavutamiseks koos ajakavaga,
• kokkuvõte eesmärkide saavutamisest.
Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument:
Lõpetaja saab vormikohase tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on läbinud vähemalt 80% ulatuses koolitusprogrammi ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
2. sooritanud positiivsele tulemusele lõputöö
Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).
Koolitajad:
Evelyn Eichhorst - MTÜ Pesapuu nõustamis- ja koolituskeskus, tegevusjuhendajate koolitaja;
Katrin Tsuiman – Sotsiaalkindlustusameti teenuste osakonna erihoolekande ja rehabilitatsiooni talituse projektijuht ja sotsiaalvaldkonna koolitaja;
Stella Nuust - Pärnumaa Kutsehariduskeskus, hooldustöötaja ja tegevusjuhendaja eriala kutseõpetaja;
Ülle Kivisild - Pärnumaa Kutsehariduskeskus, hooldustöötaja ja tegevusjuhendaja eriala kutseõpetaja;
Eda Tiismaa – Pärnumaa Kutsehariduskeskus, raamatukogu juhataja, informaatika õpetaja;
Indrek Linnuste - Pärnu Haigla psühholoog, SOLVE ET COAGULA OÜ juhatuse liige, tegevusjuhendajate koolitaja, tegelenud üle kümne aasta psüühikahäiretega inimestega;
Marika Tirmaste - Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus, juhatuse liige ja ergonoomika koolitaja;
Vladimir Sillaste – PTK Estonia (Pekiti Tirsia Kali World Federation ESTONIA), treener/instruktor;
Helle Tölp - Maarja-Magdaleena Gild, Helle Savikoda, keraamik;
Anne Sepping – Sotsiaalkindlustusamet, Lastekaitse osakond, koordinaator; Pärnumaa Kurtide Ühingu viipekeeletõlk ja PKHK sotsiaalvaldkonna koolitaja;
Marje Vaan – Pärnu Vanalinna Põhikool, inimeseõpetuse õpetaja, PKHK suhlemise alused koolitaja;
Elin Kokla - AS Hoolekandeteenused, Lääne piirkonna juht ja  PKHK sotsiaalvaldkonna koolitaja.
Lisaks praktikud Pärnumaa erihoolekandeasutustest ja päevakeskustest.
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 10 EUR.

 

 

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input