Pedagoogika kursus

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aeg: detsember 2024, tunnid kaks korda nädalas ja üle nädala kolm korda nädalas T, K ja N. kell 16.45-20.00, 15 minutit pausi on sisse arvestatud, 4 ak tundi. 4 kuud. Tunniplaanis tuleb täpne kava. Kooskõlas koolitajatega mõned tunnid ka veebis.
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu, ruum A122, arvutitunnid ruumis A402.
Sihtrühm:
Täiskasvanud pedagoogilise ettevalmistuseta õppijad, kes hindavad elukestvat õpet Aegunud peadgoogilise haridusega õppija.
Haridus- ja noorsootöötajad, sotsiaalvaldkonna töötajad, kelle töös on vaja teadmisi pedagoogikast.
Kõrgharidusega inimesed, kes soovivad tööle minna haridusasutusse.

Koolituse eesmärk: Kursus toetab pedagoogiliste kompetentside omandamist.

Grupi suurus: miinimum 6 inimest

Nõuded õpingute alustamiseks:
• eesti keele oskus C1 tasemel
• omandatud keskharidus
• esmane arvuti kasutamise oskus
• valmisolek õppetööks
• hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus.

Maht: 180 tundi

Õpiväljundid:
Õppija toetamine:
1. on teadlik pedagoogikast, arengusuundadest, õppimist mõjutavatest teguritest ja seaduspärasustest; on teadlik digilahenduste kasutamise võimalustest ja sellega seotud riskidest õppimisel;
2. koostöös õpetajate ja lapsevanematega toetab ja suunab õppijat;
Õpetaja kutset läbiv kompetents:
3. loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele suhtlemistavadele; annab konstruktiivset tagasisidet ja on sellele avatud.
4. hindab ja arendab oma digikompetentsust vastavalt haridusvaldkonnas tunnustatud digipädevusmudelile.
Hariduslike erivajadustega õppija toetamine:
5. mõistab ja kasutab HEV valdkonnas kasutatavat enamlevinud terminoloogiat;
6. viib läbi õppija arengut toetavaid tegevusi individuaalselt või rühmas.
7. on teadlik tunni kavandamise põhikriteeriumitest ja selle edasiandmisest.

Koolituse teemad:

Karin Luts (36), Terje Jürivete (16), Liina Õmblus 40+12 kooli külastused ja kokkuvõte, Pille Õis (26), Marje Vaan (15), Diana Veskimägi (10), Eda Tiismaa (9) Kristel Kallau (8) Heli Müristaja (4), Lea Mardik (4)

Refleksioon ja professionaalne enesearendamine 
Sissejuhatus õpetajaõppesse Marje Vaan
Õppija arenguperioodid, pedagoogika Karin Luts
Didaktika Karin Luts
Erinevad pedagoogilised suunad (Waldorf) Heli Müristaja
Õpetaja kutsestandardi tase 6 kompetentsid, klassijuhataja töö, arenguvestlused Marje Vaan
Refleksioon õpetaja kutsepädevuste toetajana.Kutse-eetika Terje Jürivete
Suhtlemisprotsess. Kontakti loomine ja hoidmine. Õpikeskkonna kujundamine. Suhtlemistõkked. Aktiivne kuulamine. Terje Jürivete
Õppija toetamine, Koostöö ja juhendamine Lea Mardik
Koostöö spetsialistidega Terje Jürivete
Koostöö vanematega Marje Vaan
Õpiedukust ja käitumist mõjutavad tegurid. Tunnetusprotsessid. Õppe kavandamine arvestades soodsat õppekeskkonda, õppijate eripära. Õppijate sotsiaalsed oskused, motivatsioon, suhted eakaaslaste ning täiskasvanutega. Eneseregulatsioon ja enesejuhtimine. Terje Jürivete, Karin Luts

Hariduslike erivajadustega õppija toetamine
Kaasav haridus ja haridusliku erivajaduse määratlus. Hariduslike erivajadustega õppija õppetöö korraldus koolis. Liina Õmblus, Pille Õis
Ainetevaheliste seoste loomise oskus; aktiivsete ja loovust toetavate õppemeetodite kasutamise oskus Liina Õmblus, Pille Õis

Õpi- ja õpetamistegevuse kavandamine.Õpetamine
Õpivara valimine. Tunni kavandamine.Marje Vaan
Matemaatika tundide ülesehitus, vastavalt vanusele Liina Õmblus
Eesti keele tundide ülesehitus vastavalt vanusele Liina Õmblus
Käeline tegevus, kunst, Kristel Kallau
Minitunni ülesehitus ja läbiviimine. Tunni osad ja etapid.
Haridusasutuse külastus ja analüüs (kolm kooli) Liina Õmblus

Digioskuste kasutamine
Õppimine ja õpetamine digiajastul. Õppimiseks sobiva digiõppevara otsimine, hindamine ja õpetamiseks valimine, arvestades konkreetseid õppe-eesmärke, sisu, õppemeetodeid ning õppijate ja õpikeskkonna eripära. Eda Tiismaa, Diana Veskimägi
Meeskonnatöö. Konfliktid ja konfliktide lahendamine.
Õppija individuaalsusega arvestamine ja toimetuleku toetamine õppeprotsessis.
Enesehoidlik töötamine - läbipõlemise ennetamine, abi küsimine jne. Karin Luts, Terje Jürivete

Lõpetamise tingimused:
Nõutav on vähemalt 80% kontakttundides osalemine.
Hindamismeetodid: grupitöö, praktiline ülesanne: kolme minitunni kavandamine paari peale sh HEV õpilastele ja esitamine grupile.
Hindamiskriteeriumid:
Õpiväljundeid hinnatakse läbi grupitööde ja praktiliste ülesannete lahendamise vastavalt koolitaja poolt ette antud juhendile. Tegevused, ülesanded ja grupitööd peavad olema sooritatud ning saanud positiivse hinnangu. Hindamine on mitteeristav.

Läbiviijad:

Liina Õmblus, külalislektor. Õppealajuhataja, Pärnu Kuninga Tänava Põhikool. Eripedagoog, tase 8. Töökogemust eripedagoogina üle 20 aasta. Eesti Eripedagoogide Liidu juhatuse esimees ja väikese koormusega Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonnas.
Lea Mardik, Rajaleidja Pärnu ja Viljandimaa büroo juhataja
Eda Tiismaa, PKHK vanemraamatukoguhoidja, täiendusõppe arvuti õpetaja. Tallinna Pedagoogikaülikool, Infoteadus BA, kutsepedagoogika diplom. Pikaaegne kogemus täiskasvanud õppijate koolitamisel.
Koolitajad võivad muutuda.
Marje Vaan, külalislektor, Pärnu Vanalinna Põhikool väikeklassi õpetaja ja inimeseõpetaja õpetaja, klassijuhataja. Magistrikraad või vastav kvalifikatsioon, E.Vilde nim. Tallinna Pedagoogiline Instituut, koolieelne pedagoogika ja psühholoogia. Magistrikraad, Tallinna Ülikool, Pedagoogiline nõustamine.
Karin Luts, külalislektor. Baccalaureus artiumi kraad kasvatusteaduste eriala võrdsustatud magistriga. Mitmedimensioonilise pereteraapia terapeudi/superviisori sertifikaat (kogemus 6 aastat 2015-2021).
Diana Veskimägi, külalislektor. Pärnu Vanalinna põhikooli haridustehnoloog.
Pille Õis, külalislektor. külalislektor. Tartu Ülikool 2004. baccalaureus artiumi kraad hälvikupedagoogika erialal (võrdsustatud magistriga), Tallinna Ülikooli külalislektor aastast 2020 ,“VEPA käitumisoskuste mängu metoodika” koolitaja ja mentor aastast 2014, “Korrita OÜ” juhatuse esimees, erivajadustega laste arendamine aastast 2015
pedagoogiline staaž 33 aastat.
Terje Jürivete, PKHK õppe- ja karjäärinõustaja, mänguterapeut
Heli Müristaja, külalislektor, Pärnu Waldorfkooli juhataja
Kristel Kallau, külalislektor, Pärnu Kunstide kool direktor

Maksumus: 2200, võimalus tasuda neljas osas.

Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

 

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 4451968; 53446945

e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

  1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
  2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

  1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
  2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input