CNC töötlemiskeskuse operaatori pädevuskoolitus

Aeg: 25.03-27.05.2019. 1 kord nädalas esmaspäeviti kell 16.45-20.00 (korraga 4 ak. tundi)
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud inimestele, kes töötavad/ otsivad tööd puidu- ja mööblitööstusega seotud valdkondades ning kellele kursus on ettevalmistuseks riiklikuks kutseeksamiks CNC töötlemiskeskuse operaator EKR tase 4 või tööalaseks täienduseks.

Grupi suurus: 8 inimest

Õppe alustamise nõuded: Eesti keele valdamine suhtlustasemel. Arvutikasutamise oskus algtasemel.

Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade olemasolul.

Maht: 40 tundi


Õpiväljund:  

Koolituse läbinu:

 • tunneb CNC töötlemiskeskuste ehitust ja tööpõhimõtteid ning puit- ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemise režiime.
 • kirjeldab kasutatavate lõikeriistade erisusi, seadistamise nõudeid ja kontrollib nende seisukorda ning vastavust tööoperatsioonile.
 • kavandab tööprotsessi arvestades tööülesannet, toote valmistamiseks koostatud joonist ja programmi ning arvestab töötlemiskeskuse tehnoloogilisi võimalusi.
 • käivitab, seadistab ja seiskab CNC töötlemiskeskuse vastavalt valmistajatehase juhisele (tehnoloogiline dokumentatsioon).
 • valmistab detailid, hindab nende vastavust tööülesandes antud kvaliteedinõuetele.
 • reageerib pingi veateadetele, eristab ja salvestab need arvestades valmistajatehase etteantud juhiseid.
 • korrastab ja puhastab pinki igapäevaselt, järgib meeskonnaliikmena töötervishoiu ja tööohutusnõudeid, kasutades töökaitsevahendeid ning ohutuid töövõtteid.
 • on võimeline sooritama CNC töötlemiskeskuse operaator EKR tase 4 kutseeksami.

 

Koolituse teemad:    

Teooria 10 tundi

 • CAD/CAM ja CNC tehnoloogia, lõiketeooria. Tööpinkide ehitus. Sahos 4000 FC ja High-Z 1000.
 • Joonestamise algõpetus – jooniste liigid, kujutiste projetseerumine, kolmvaade, aksionomeetria, mõõtmete kandmine joonisele.
 • Lõikeinstrumendid - liigid, valik, hooldus ja kinnitamine.
 • Töötlemiste järjekord, joonistelt saadav info.
 • NC-kood.

Praktiline töö 30 tundi

 • Jooniselt saadav informatsioon
 • Vastavalt lähteülesandele lõikeinstrumendi valimine.
 • Puuride kinnitamine puurblokki ja nende pikkuste mõõtmine.
 • Freesi kinnitamine padrunisse ja freesi pikkuse mõõtmine.
 • Tööpinkide juhtimine, töökoha korraldamine, tooriku kinnitamine, NC-koodi kasutamine pingi seadistamisel.
 • Praktilised harjutusülesanded

 

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Lõpetamise tingimused:

Lõpetaja saab vormikohase  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

 1. on läbinud vähemalt 70% ulatuses koolituse ja saavutanud püstitatud õpiväljundid
 2. sooritanud testi ja joonestamise ülesanded ning praktilise töö.

Hindamismeetodiks on:

Teoreetilise osa: test ja joonestamise ülesanded.

Praktiline ülesanne: CNC töötlemiskeskuse Sahos 400 FC seadistamine vastavalt etteantud programmile ja tooriku töötlemine ning detaili mõõtmete kontrollimine vastavalt joonisele.

Hindamiskriteerium:

 1. kavandab oma edasise tegevuse arvestades programmi ja pingi võimalusi;
 2. kasutab tööjoonistel olevat teavet toorikute leidmiseks ja pingi seadistamiseks;
 3. kontrollib lõikeriistade seisukorda ja vastavust tööoperatsioonile;
 4. hindab detaili vastavust joonisel kujutatule;
 5. korrastab ja puhastab pinki igapäevaselt vastavalt nõuetele;
 6. kasutab oma töötsooni eesmärgipäraselt ja hoiab selle korras; kasutab materjale ja tööriistu heaperemehelikult ja säästlikult;
 7. järgib töökeskkonna ja –ohutusnõudeid ja kasutab töökaitsevahendeid.

A (arvestatud)

Läbiviija: Janek Suu, tehnikaõppeosakonna kutseõpetaja. PKHK CNC töötlemiskeskuse operaatori eriala kutseõpetaja.

Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


NB!
 Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. 
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5-7 päeva enne koolituse algust.

{BreezingForms:tasuta}