Puitkonstruktsioonide ehitaja põhioskused

Aeg: 24.08-27.10.2018. Koolituspäevad reede ja laupäev. R kell 16.30-20.30 (korraga 5 ak. tundi) ja L kell 09.30-15.00 (korraga 7 ak. tundi).
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 12, Pärnu
Sihtrühm:
erialase hariduseta/ keskhariduseta täiskasvanud või aegunud oskustega tööealine elanikkond
vanuses 50+, kes soovivad saada oskused puitkonstruktsioonide ehitamiseks ja püstitamiseks või
puidukonna töötajad/ tööd otsivad isikud, kes soovivad omandada lisaoskusi eesmärgiga tõsta oma
konkurentsivõimet.
Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või
ülikoolis tasemeõppes. Koolitusele saame võtta kõrgharidusega isikuid ainult vabade kohtade
olemasolul.
 
Grupi suurus: 10 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: Vähemalt põhiharidus, riigikeele oskus ning huvi valdkonna vastu.
Maht: 120 tundi
 
Õpiväljund:
1) kavandab tööprotsessi puitkarkassseinte ehitamiseks, valib materjalid ja töövahendid, lähtudes etteantud ehitusprojektist
2) ehitab tööülesandest lähtuvalt seinakarkassid, paigaldab vajalikud sillused ja postid nii sise- kui väliskeskkonda
3) ehitab juhendamisel erinevaid katusekonstruktsioone
4) järgib puitkarkass-seinte ehitamisel töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid
5) paigaldab puitkonstruktsioonile roovitise ning sise- ja välisvoodrilauad, järgides tööülesandes etteantud kvaliteedinõudeid
6) valmistab ja paigaldab vastavalt tööjoonistele avatäited, aknad ja uksed, arvestades erinevast materjalist avatäidete paigaldusnõudeid
7) analüüsib koos juhendajaga enda tegevust puitkarkass-seinte ning katusekonstruktsioonide ehitamisel
 
Koolituse teemad:
Auditoorne töö 20 tundi
Puidu liigid ja ehitust
Oma töö ja töökoha korraldamine
Karkassosade nimetused (alumine vöö, ülemine vöö, nurga- ja vahepostid, avatäidete postid) Ehitusprojekti lugemine ja sellest oma tööks vajaliku info leidmine (konstruktsiooni mõõtmed, asukoht, kasutatavad materjalid)
Etteantud tööjoonise lugemine
Puidust seina konstruktsiooni ehitamiseks kasutatavad materjalid (prussid, puidust talakonstruktsioonid, liimpuit jms.)
Sobiva materjali valik, kvaliteet ja sobivus (oksad, praod, poomkant, kuju muutused) Tööriistade valik
Praktiline töö 100 tundi
Tööde tehnoloogiline järjekord ja tehnoloogiakaardi vormistamine
Mõõtmine, märkimine
Järkamine, vekseldamine
Vajalike sisselõigete tegemine
Seinakarkassi ühendused  (tappühendused, naelühendused, poltühendused, tüübelühendused, naagelühendused, plaatühendused, kombineeritud ühendused)
Hüdroisolatsiooni ja alasidepuu paigaldus vundamendile
Puidupõhistest materjalidest plaadistuse paigaldamine seina karkassile
Puidupõhise karkassi ehitamine
Postide paigaldamise samm
Erinevate kinnitusvahendite kasutamine nii postide kinnitamisel-ühendamisel kui ka plaatide kinnitamisel.
Töötervishoiu- ja tööohutusnõuded puidust seinakonstruktsioonide valmistamisel
Ehitab meeskonnaliikmena ja juhendamisel pärlini ja pennsarikatega katusekonstruktsiooni, järgides tööjooniseid
Ehitab meeskonnatööna vastavalt tööjoonistele räästasõlmed, arvestades erinevate katusekonstruktsiooni tüüpidega
 
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu
Sotsiaalfondist.
Lõpetamise tingimused:
Lõpetaja saab vormikohase  täiskasvanute koolituse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1.  on läbinud minimaalselt 70% ulatuses kõik õppekavas olevad teemad.
2. saavutanud püstitatud õpiväljundid
3. on sooritanud läveni tasemel praktilised vahetööd
Hindamismeetod:
Praktilised vahetööd:
1) paigaldab tööjooniseid järgides vundamendile hüdroisolatsiooni, kasutades selleks vajalikke tööriistu
2) ehitab tööjooniseid järgides seinakarkassid, kasutades selleks vajalikke tööriistu
3) paigaldab tööjoonisteid järgides puit- ja terassillused, kasutades selleks vajalikke tööriistu
4) paigaldab tööjoonisteid järgides puitpostid siseruumidesse ja väliskeskkonda, kasutades selleks vajalikke tööriistu
5) ehitab juhendamisel erinevaid katusekonstruktsioone
6) paigaldab tööjooniseid järgides karkassile plaadistuse, kasutades selleks vajalikke tööriistu
7) ehitab tööjooniseid järgides mittekandvad vaheseinad ja paigaldab vastavalt paigaldusjuhendile ning tööjoonistel märgitule kuivkrohvplaadid, kasutades selleks vajalikke tööriistu.
Hindamiskriteeriumid:
Õppija tunneb/ järgib tööde teostamise tehnoloogilist järjekorda ja valdab õigeid töövõtteid, -vahendite kasutamisoskust.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud)
 
Läbiviijad:
Karli Edo, PKHK kutseõpetaja, kutsetunnistus palkmajaehitaja, tase 5
Andres Volt, PKHK kutseõpetaja, kutsetunnistus ehituspuusepp, tase 3
Koolitusjuht: Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291,
e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
 
NB! Kui Te olete registreerunud, siis palun arvestage, et kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti, siis registreerumisega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud.
Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Kursusele saame võtta kõrgharidusega soovijaid ainult vabade kohtade olemasolul.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust.