Nooremaednik 3. taseme kutseeksamiks valmistumine

Aeg: 01.11-23.11.2018

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu ja praktiline õpe Pärnu ja Pärnumaa taluaedades

Sihtrühm: Erialase hariduseta või aegunud oskustega inimesed, kes tegelevad põllumajanduse ja aianduse, arboristika valdkonnas või kes kavatsevad hakata tegutsema selles valdkonnas.

Nooremaednik tase 3 kutseeksamiks valmistuda soovijad.

Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitused on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.

Koolitusele kandideerija peab vastama vähemalt ühele kriteeriumile järgnevast:

  1. erialase hariduseta või keskhariduseta täiskasvanud
  2. aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+

Maht: 40 tundi

Grupi suurus: 8 õppijat

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.

Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 8 EUR.


Õpiväljundid:

Õppija:

1. Tunneb aiakultuure ja nende kasvu mõjutavaid tegureid, teab ja rakendab juhiste järgi agrotehnoloogia põhialuseid, valib juhiste järgi tööks sobivad viljelusmeetodid ja töövõtted, hindab oma töö tulemusi

2. Valmistab juhiste järgi ette külvi- ja istutuspinna, külvab ja istutab, hooldab aiakultuure, koristab ja sorteerib saagi/toodangu, säilitab ja valmistab müügiks ette kvaliteedinõudeid järgides

3. Suudab töötada iseseisvalt ja vastutada oma töö tulemuste eest töösituatsioonides

4. Käsitseb ja hooldab aednikutöös kasutatavaid masinaid ning seadmeid turvaliselt lähtudes nende kasutus- ja hooldusjuhistest;

5. Korraldab oma tegevust ja kohandab enda käitumist vastavalt olukorrale;

6. Juhindub aednikutöödel keskkonnanõuetest, korraldab oma tegevuses jäätmekäitlust ning kompostimajandust, hindab tööga kaasnevaid ohutegureid ja võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks, vajadusel annab õnnetusjuhtumi korral esmaabi, hoiab korras oma töökoha, järgib aednikutöö head tava ja kutse-eetikat.


Koolituse teemad:

Auditoorse töö maht 10 akadeemilist tundi

1.aiakultuurid ja nende kasvunõuded

2.agrotehnika põhialused

3.kutseeksami läbiviimise kord ja hea tava, hindamisjuhis

Praktilise töö maht 30 akadeeemilist tundi

1.sobivad viljelusmeetodid ja töövõtted

2.valmistab juhiste järgi ette külvi- ja istutuspinna, külvab ja istutab, hooldab aiakultuure, koristab ja sorteerib saagi/toodangu, säilitab ja valmistab müügiks ette kvaliteedinõudeid järgides

3.käsitseb ja hooldab aednikutöös kasutatavaid masinaid ning seadmeid turvaliselt lähtudes nende kasutus- ja hooldusjuhistest
4. korraldab oma tegevust ja kohandab enda käitumist vastavalt olukorrale
5. juhindub aednikutöödel keskkonnanõuetest, korraldab oma tegevuses jäätmekäitlust ning kompostimajandust, hindab tööga kaasnevaid ohutegureid ja võtab kasutusele abinõud nende maandamiseks, vajadusel annab õnnetusjuhtumi korral esmaabi, hoiab korras oma töökoha, järgib aednikutöö head tava ja kutse-eetikat

6.õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside.

Õppe korraldus: Auditoorne töö toimub klassiruumis ja praktiline töö toimub aiandites Pärnus ja Pärnumaal.

Praktilisele tööle minekuks peab õppijal olema ilmastikule ja aastaajale sobiv riietus ning jalanõud. Kooli poolt on praktilise töö ajal kasutamiseks vajalik varustus. Praktilisele õppekäigule sõiduks on tellitud buss.


Lõpetamise tingimused:

Õpingute lõpetamiseks on vajalik 70% osalemine koolitusel ja õpiväljundite saavutamine. Õpingute läbimise kohta väljastatakse tunnistus koos akadeemilise õiendiga, millele on märgitud omandatud õpiväljundid ja läbitud teemad ning koolituse maht.

Hindamismeetod:

Praktiline ülesanne ja esitlemine. Mitteeristav hindamine.

Hindamiskriteeriumid:
1. Taimede tundmine – praktilise ülesande alusel määrab 25 erinevat taimeosa ja esitleb

2. Pookimine – praktilise ülesande alusel poogib kvaliteetselt perepuu, demonstreerib ja esitleb

Koolitaja: Erna Gross – PKHK, kutseõpetaja

Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

PS! Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohtadele põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, õppimissoovi põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust.

 

{BreezingForms:tasuta}