Raietöölise kursus 14.12-17.12.2021

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi estNB! Koolitusel saavad osaleda vaktsineeritud või koroona läbipõdenud,
kes esitavad tõendi! Erinevate tõendite genereerimise kohta saab täpsemalt lugeda kriis.ee lehelt.
Aeg: 
14.12-17.12.2021, 4 järjestikku päeva nädalas, ajavahemikus kell 8.30-19.00, korraga 10 akadeemilist tundi. Kaks viimast päeva 16.12-17.12.2021  on praktiline töö Tihemetsa metskonnas. 
Koolitus on registreerumiseks avatud.
Esimesel päeval  kohtumine D korpus II korrus ruum 207 algusega kell 8.30
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn 12, Pärnu ja Tihemetsa metskond.

Sihtrühm: Metsanduse ja põllumajanduse valdkonnas, päästeteenistuses, teedehoolduses, trasside ja liinide hoolduses jms töötavad või tööd alustavad inimesed
Maht: 40 tundi
Grupi suurus: 8 õppijat
Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist.
Nõuded õpingute alustamiseks: Eelnev raietöö kogemus kett- ja võsasaega.
Riikliku koolitustellimuse koolitused (RKT) on mõeldud täiskasvanutele, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes.
Osaleja peab vastama ühele kriteeriumile järgnevast kirjeldusest:
Keskhariduseta või erialase tasemehariduseta isik või aegunud oskustega isik vanuses 50+.
Õppekavaga saad tutvuda SIIN
Õpiväljundid
- Õppija:
• Eristab levinumaid kodumaiseid puu- ja põõsaliike ja selgitab nende omadusi, hooldamise põhimõtteid ja levinumaid kahjustusi.
• Nimetab metsauuendusmaterjali liigid ja kvaliteedinõudeid.
• Kirjeldab metsauuendusmaterjali transpordi- ja säilitusnõudeid, metsauuendamisviise sh külvi- ja istutusvõtteid.
• Veendub tööala õigsuses ja ohutuses, kasutades kaarti ja/või digi- ja/või GPS-seadet.
• Selgitab erinevate raiete eesmärke ja olemust ning õigusaktidega raietele seatud nõudeid.
• Valib raietöödel kasvama jäävad puud, lähtudes metsakasvatuslikust eesmärgist (puude kasvutingimuste parandamine, tulevikupuistu koosseisu kujundamine, optimaalse puude vahekauguse tagamine jm).
• Raiub puud, kasutades võsa- või kettsaagi, vältides kasvamajäävate puude vigastamist.
• Hooldab võsa- või kettsaagi, lähtudes kasutusjuhendist.
• Eristab puidurikkeid ja kirjeldab puidu sortimendi kvaliteedinõudeid.
• Hindab puidu kogust, lähtudes puidu parameetritest, oma töö kvaliteeti, lähtudes tööülesandest.
• Selgitab raietöö tähtsust puiduvarumise tehnoloogilises ahelas; metsa-, pinnase- ja keskkonnakahjustuse vältimise võimalusi.
• Järgib töökeskkonna ja -ohutusnõudeid, kasutades töökaitsevahendeid ja ohutuid töövõtteid.
• Oskab anda esmaabi ja käitub õnnetusjuhtumi puhul adekvaatselt.
• Kirjeldab arusaama rohepöördest
Koolituse teemad:
Auditoorse töö maht 20 akadeemilist tundi
• Põhilised puu- ja põõsaliigid, nende omadused, enamlevinud kahjustused
• Metsauuendamisviisid, sh külvi- ja istutusvõtted
• Metsauuendusmaterjalide tüübid ja nende säilitusnõuded
• Metsauuenduse hooldamine
• Metsakasvatuslikud eesmärgid, puude valiku põhimõtted erinevatel raietel
• Kutsealaga seonduvad õigusaktid ja metsanduslikud mõisted
• Puidu kvaliteedinõuded ja puidurikked
• Puidu koguse hindamise põhimõtted
• Töö- ja keskkonnaohutuse alused
• Turvavarustuse, võsa- ja kettsae kasutamise ja hooldamise põhimõtted
• Ohutud ja ergonoomilised töövõtted ning puiduvarumistehnoloogiad
• GPS-seadmete ja kaartide kasutamise põhimõtted
• Esmaabi
Praktilise töö maht 20 akadeeemilist tundi
• Esmaabi
• Ohutud ja ergonoomilised töövõtted ning puiduvarumistehnoloogiad
• Õpiväljundite saavutatuse hindamine ja tagasiside.
Õppe korraldus: Auditoorne töö toimub klassiruumis ja praktiline töö metsas. Praktilisele tööle minekuks peab õppijal olema ilmastikule ja aastaajale sobiv riietus ning jalanõud. Kooli poolt on praktilise töö läbiviimiseks kasutada vajalik turvavarustus, kett- ja võsasaed ning nende kütus, hooldusvahendid. Praktilistele töödele sõiduks on tellitud buss.
Majutusvõimalus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 8 EUR.
Lõpetamise tingimused:
Õpingute lõpetamiseks on vajalik 70 % osalemine koolitusel ja õpiväljundite saavutamise hindamine. Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.
Hindamismeetodid:
Praktiline töö ja intervjuu.
Hindamiskriteeriumid: Praktilise töö käigus määrab õppija puu- ja põõsaliigid, valib väljaraiutavad puud valgustus- ja harvendusraiel, määrab puistu rinnaspindala, puude arvu metsauuendusalal ja vajadusel põhjendab oma tegevust.
Tase 3 kutse taotlemine: vaata siit
Koolitajad:

Kaja Hiie – PKHK, kutseõpetaja
Arnold Schmidt – PKHK, kutseõpetaja
Värdi Soomann – PKHK, kutseõpetaja
Koolituse korraldaja: Sirje Pauskar, täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja; tel 55642968, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
PS! Kui olete registreerunud osalejaks, siis sellega ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud. Õppekohale pääsemise põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, põhjendus ning registreerimisjärjekord. Grupp komplekteeritakse ja kõigile saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 5 päeva enne koolituse algust.

 

 

 

 
{BreezingForms:tasuta}