Arvutikasutuse baaskoolitus

el sotsiaalfond horisontaalne1 haridusmin 3lovi est
Aeg: 02.okt- 24. okt 2023 Pärnumaa Kutsehariduskeskuses, aadressil Niidupargi tn. 12, Pärnu. Avame 2 (kaks) koolitusgruppi (vali endale sobivaim aeg!!). Koolituspäevad E ja T kell 09.00-12.10 (hommikune grupp) ning E ja T kell 16.00-19.10 (õhtune grupp). Ruum A304, III korrus.

Sihtrühm: Täiskasvanud (vanuses 18-74), kes on arvuti- ja interneti mittekasutajad või vähese kasutuskogemusega.

Grupi suurus: 8-12. Alla 8 inimest grupis koolitust ei alustata.

Õppe alustamise nõuded: puuduvad.

Maht: 30 tundi

Õpiväljund:  

DigiComp kompetentsiraamistikul põhinevad õpiväljundid, mille tulemusel koolituse läbinu:

 • kasutab arvutit iseseisvalt lihtsamate ülesannete sooritamiseks sh koostades iseseisvalt lihtsamalt tekstidokumente ning tabelarvutuse tabeleid;
 • omab algteadmisi enam levinud arvuti riistvarast, tarkvarast (mh vabavaralistest) ja failihaldusest;
 • teab ja oskab kasutada Eesti ID-kaarti avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel (sh riigiportaal www.eesti.ee) ning allkirjastab dokumente kasutades e-allkirja (mh. digiallkirja, mobiil-ID, Smart-ID);
 • teab küberruumi riske ja oskab neid vältida;
 • otsib internetist infot (mh riigi- ja KOV asutuste veebilehtedelt, www.eesti.ee; Riigi Teatajast jt) ning kasutab enam levinud sotsiaalset tarkvara ja võrgustikke;
 • kasutab e-posti;
 • kasutab e-keskkondi Zoom ja/või MS Teams teistega suhtlemisel ning koostöö tegemisel.

 

Koolituse teemad:    

I Auditoorne töö 4 tundi

Arvuti kasutamine ja failihaldus

 • Arvuti kasutamine, ülevaade operatsioonisüsteemidest (töö alustamine, lõpetamine). Töölaua korraldamise võimalused, ikoonide kasutamine.
 • Failihaldus (erinevad andmekandjad, kausta loomine, failide ja kaustade kopeerimine, teisaldamine, kustutamine)

II Praktiline töö 26 tundi

Tekstitöötlus

 • Tekstitöötlusprogrammi võimalused, töökeskkond
 • Uue dokumendi loomine, parandamine, muutmine, salvestamine
 • Teksti, objektide ümbertõstmine, kopeerimine, kustutamine
 • Teksti, lõigu, lehekülje kujundamine
 • Tabelite loomine ja kujundamine
 • Objektide lisamine dokumenti
 • Dokumendi ettevalmistus väljatrükiks ning printimine

Tabeltöötlus

 • Ülevaade programmi võimalustest, töökeskkonna kohandamine
 • Tabeli loomine ja kujundamine (andmete sisestamine, märgistamine, parandamine, kustutamine, ümbertõstmine, kopeerimine, otsimine, asendamine, ridade ja veergude lisamine, laiuste ja kõrguste muutmine)
 • Valemite kasutamine (põhilised aritmeetilised tehted)
 • Funktsioonide kasutamine (SUM, MAX, MIN, AVERAGE, COUNT, TODAY jt)
 • Andmete sorteerimine, filtreerimine, vahekokkuvõtete tegemine

Internet

 • Interneti olemus, erinevate veebilehtede sirvimine
 • Interneti otsingusüsteemid. Enamlevinud otsingusüsteemide kasutamine soovitud info leidmiseks
 • Erinevad portaalid (uudisteportaalid, tööportaalid, infoportaalid jne)
 • Turvalisus e-teenuste kasutamisel (ID-kaart ja selle kasutamise võimalused, digiallkiri)
 • Avalikud e-teenused. Riigiportaal eesti.ee ja selle kasutamine

E-posti kasutamine

 • Veebipõhise postkasti loomine
 • e-kirja koostamine ja saatmine
 • e-kirja vastuvõtmine ning lugemine, vastamine
 • e-kirjale dokumentide lisamine
 • e-kirjade haldamine, kaustade loomine

Arvutiturvalisus

 • Kontod
 • Paroolid
 • Viirusetõrje

Enamlevinud e-keskkonnad

 • Zoom ja/või MS Teams


Kursuse hind:
TASUTA. Tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ tegevuse „Kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse pakkumine täiskasvanutele kvalifikatsiooni tõstmiseks“ vahenditest.

Õppemetoodika: Koolitus on praktilise suunitlusega, sisaldab praktilisi harjutusi ning osalejatele õpitulemuste kohta tagasiside andmist. Metoodika on paindlik, arvestades koolituse sihtrühma ja nende õpioskusi.
Kogu koolituse vältel toimub koolitatavate individuaalne juhendamine konkreetsete arvuti võtete harjutamisel.

 Lõpetamise tingimused:

Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:

1. on läbinud vähemalt 80% õppekavast
2. õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
3. kokkuvõttev tulemus kujuneb praktilise tööna vastavalt lähteülesandele – portfoolio tunnis tehtud töödest.

Hindamismeetod:
Hinnatakse portfooliot tunnis tehtud töödest:

 1. tekstitöötlus-tekstidokumentide koostamine, vormindamine
 2. tabeltöötlus-tabelarvutuse kasutamine erinevate ülesannete lahendamiseks
 3. e-kirja koostamine, manuse lisamine ning saatmine koolitajale

Hindamiskriteeriumid:
Portfoolio peab sisaldama minimaalselt 75% tunnitöid.

Koolituse lõpus väljastatakse:

 • täienduskoolituse tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud ja õpiväljundite saavutamine on hinnatud. Hindamine on mitteeristav (A, arvestatud, MA, mittearvestatud).
 • tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst.


Läbiviijad:
Siim Soopõld, kutseõpetaja kutse EKR tase 5. IT kutseõpetaja Pärnumaa Kutsehariduskeskuses alates 2011 aastast, eelnevalt õppinud Pärnumaa Kutsehariduskeskuses Arvutiteenindust. IT-süsteemide spetsialisti kutse EKR tase 4.
Maili Soopõld, kutseõpetaja kutse EKR tase 6; õpetaja tase 7. IT kutseõpetaja Pärnumaa Kutsehariduskeskuses alates 2013 aastast, eelnevalt õppinud Järvamaa Kutsehariduskeskuses Arvutid- ja arvutivõrgud õppekaval, Eesti Ettevõtluskõrgkoolis IKT haldamise ja administreerimise õppekaval, Tallinna Ülikoolis kutsepedagoogika ja informaatika õpetaja (MA) õppekavadel. IT-süsteemide spetsialisti kutse EKR tase 3.

Koolitusjuht:  Gerli Ollino, PKHK koolitusjuht, 445 1968; 501 4291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input
Invalid Input