Viipekeel ametialaseks kasutamiseks

Logo1 haridusmin 3lovi est

 

 

 

Aeg: 30.09-02.12.24, kaks korda nädalas E ja R, kell 17.15-20.30, 15 minutit pausi on sisse arvestatud, 4 ak tundi.

Ajakava:

September 2024
30.09.

Oktoober 2024
04.10; 07.10; 11.10; 21.10; 25.10; 28.10

November 2024
01.11; 04.11; 08.11; 18.11; 22.11; 25.11;29.11;

Detsember 2024
02.12

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 8//12, Pärnu

Sihtrühm: sotsiaaltöö valdkonnas töötavad inimesed, kellel on vaja viipekeele oskust; sotsiaalhooldajad, tugiisikud, hooldustöötajad, kus tööalaselt vajalik omandada antud oskus.

Grupi suurus: 12 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitusele me ei saa võtta tasemeõppes õppijaid!

Maht:
60 tundi

Õpiväljundid:
Õpilane teab ja tunneb:
- Eesti viipekeele põhiolemust;
- viipekeele staatust ja arengut;
- viipekeele erinevaid kommunikatsioonivahendeid; sõrmendamist;
- viipekeele rakenduslikku tasandit;
- tunneb viipekeelsete inimeste eripära ja viipekeelsete inimeste kogukondlikku kultuuri
oskab:
- vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal: pere, kodu, inimese välimuse
kirjeldus;
- töö, ametid, reisimine ja päevasündmused. Vestlus viipekeelsete inimestega nii paaris kui ka
grupivestlus;
- lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, kavatsusi;
- koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või erialasel teemal;
- tundmatut teksti tõlkida Eesti viipekeelde.

Koolituse teemad:
EESTI VIIPEKEEL
Sissejuhatus, viipekeele põhiolemus. Eesti viipekeele struktuur, mitteverbaalne tasand. Kohtumine viipekeelt kõnelevate inimestega; kontakti loomine, viipekeelsete inimeste kogukond ja kultuur.
TUTVUMINE, INIMENE JA TEMA ISELOOM
Suhtlemine, asesõnad; sõrmendamine. Isikuandmed, välimus, inimese iseloomujooned, riietus, värvid.
PEREKOND JA KODU, LÄHIKONNA SUHTLUS
Perekond ja kodu; esemete kirjeldus; elukoha kirjeldus, kodune aadress.
Kodulinn, kirjeldus.
AEG, ILM, LOODUS JA LÄHIÜMBRUS
Päev ja nädal, kuu ja aasta. Tähtpäevad. Ilm. Liiklemine, transport.
TOIDUAINED, OMADUSSÕNAD
Toiduainete nimetused, omadussõnad.
ERIALANE TERMINOLOOGIA
Meditsiin, sotsiaalhoolekandesüsteem, sotsiaalteenused ja toetused. Laps ja perekond.
Erivajadusega klient, eakate hoolekanne, igapäevatoimingud.
Praktiliselt saavad õppijad tundides viipekeelt praktiseerida viipekeelse inimesega.
Lõputöö.

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies (lähtudes lõpetamise nõuetest) mahus. 
NB! Kui tasuta osalemise tingimused ei ole täidetud/ koolitus katkestatakse, käsitletakse seda tavakoolitusena ning kursuslasele rakendub koolitusarve tasumise kohustus.  
Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve tuleb tasuda täies ulatuses arvel märgitud summas (480€/ osaleja) ning tähtajaks. 


Lõpetamise nõuded:

Hindamismeetod:
- erinevate viipevaraharjutuste sooritamine; erialase terminoloogia tundmist ja
kasutamist suhtlussituatsioonides;
- tundmatu teksti tõlkimist Eesti viipekeelde;
- praktilised ülesanded;
1) vestlemist viipekeelsete inimestega tuttaval, huvitaval või olulisel teemal;
2) vestlused etteantud teemal - individuaalselt või dialoogina;
- iseseisev töö - erialase teksti viipevara omandamine, viiplemine ja sõrmendamine;
- rollimängudeks ettevalmistamine, videosalvestuste koostamine.
Hinne kujuneb viipevaraharjutuste, praktiliste tööde ja iseseisvate tööde
koondhindest.
Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mittearvestatud).

Nõutav on vähemalt 70% kontakttundides osalemine.

1. Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui :
• isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui :
• isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.

Läbiviijad:

Anne Sepping Pärnumaa Kutsehariduskeskuses külalislektor, Sotsiaalkindlustusamet
Pärnumaa Kurtide Ühing-viipekeeletõlk.
Jolanta Stepanov, külalislektor, õppijatega praktiseerib viipekeeles, Jolanta on viipekeelne inimene ning tema emakeeleks on viipekeel. Eelnevalt on kursustel osalenud viipekeele praktikuna.

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 4451968; 53446945
e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input
Invalid Input