Pedagoogiliste oskuste koolitus õpetaja abile

Logo1 haridusmin 3lovi est

 

 

 

Aeg: 09.09-22.10.24, üks ja kaks korda nädalas kell 17.00-20.15, 4 ak tundi.
Koolituse ajad: 09.09, 10.09, 17.09, 23.09,24.09, 01.10,07.10,08.10, 21.10, 22.10

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus Niidupargi tn. 8//12, Pärnu

Sihtrühm: üldhariduskoolis töötavad õpetaja abid, kes vajavad oskusi õppijatega suhtlemiseks, õppeprotsessi läbiviimiseks, pedagoogiliste oskuste arendamiseks, märkamiseks ja suunamiseks tugispetsialisti poole. 

Grupi suurus: 15 inimest
Nõuded õpingute alustamiseks: Koolitusele me ei saa võtta tasemeõppes õppijaid!

Maht:
46 tundi, 40 kontakttundi ja 6 iseseisvat tööd

Õpiväljundid:
- on teadlik erivajadustest tingitud arengu eripäradest ja võimalustest kohaldada ainealast õpetust vastavalt õpilase individuaalsetele vajadustele (sh keeleline ja kultuuriline) ning koolikorralduslikest õigusaktidest;
-märkab õppijate individuaalseid erinevusi õppeprotsessis; tunneb õppeprotsessi diferentseerimise/individualiseerimise põhimõtteid ja võimalusi; on teadlik õppe individualiseerimise viisidest
- väärtustab meeskonnatöö kogemusi lisatuge vajavate õpilaste probleemide lahendamisel, oskab vastu võtta konstruktiivset tagasisidet ja abi, oskab leida õige suhtlemisstiili õpilaste, kolleegide, lastevanematega; teab, kuidas erinevate osapooltega koostööd teha (sh. vanemad)
- on teadlik koolis töötavatest tugispetsilalistidest ja oskab neid vajadusel kaasata erinevate olukordade lahendamisel
- oskab suhelda õpilastega mõistvalt ja abivalmilt nii tunnis kui tunniväliselt
- kasutab õiget terminoloogiat, suudab õpilastele mõistetavalt esitada töökorraldusi ja juhiseid, seostab materjali praktilise elu ja teiste ainete materjalidega.
- kasutab erinevaid meetodeid oma töö ning õppekeskkonna analüüsimiseks ja arendamiseks.

Koolituse teemad:
Auditoorne osa: Kaasav haridus ja selle rakendamine koolis; koolikorralduslikud õigusaktid, õppe kavandamine, koostöö kolleegidega, teadmised eripedagoogikast ja arengupsühholoogiast; õpilaste arengu- ja õpivajaduste väljaselgitamise ning nendega arvestamise oskus; õpiraskused (düsleksia, düsgraafia, düskalkuulia); aktiivsus- ja tähelepanuhäire; käitumisraskused; autismispektrihäire; õppe kohandamise põhimõtted ja võimalused, probleemide ennetamine keskkonna kohandamise abil; õpilaste nõustamis- ja suunamisoskus, ainetevaheliste seoste loomise oskus; aktiivsete ja loovust toetavate õppemeetodite kasutamise oskus; Eneseregulatsioonioskused. Täidesaatvad funktsioonid. Loetu mõistmine. Tekstide kohandamine.
Praktiline osa: õppija individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmine, tutvustamine. Õppetekstide kohandamise harjutamine.

Kursuse hind: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist. Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies (lähtudes lõpetamise nõuetest) mahus. 
NB! Kui tasuta osalemise tingimused ei ole täidetud/ koolitus katkestatakse, käsitletakse seda tavakoolitusena ning kursuslasele rakendub koolitusarve tasumise kohustus.  
Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve tuleb tasuda täies ulatuses arvel märgitud summas (520€/ osaleja) ning tähtajaks. 


Lõpetamise nõuded:

Nõutav on vähemalt 70% kontakttundides osalemine.
Hindamismeetod: õppija esitab etteantud juhendi alusel lihtsustatud õppeteksti kohandamise arvutis.
Hindamiskriteerium: Tagasiside andmine koolitaja poolt. Hinnatud mitteeristavalt kas A (arvestatud või MA mittearvestatud).
1. Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui :
• isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2. Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tõendi koos akadeemilise õiendiga kui :
• isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.

Läbiviija:

Pille Õis- külalislektor.
1) Tartu Ülikool 2004. baccalaureus artiumi kraad hälvikupedagoogika erialal (võrdsustatud magistriga)
2) Tallinna Ülikooli külalislektor aastast 2020
aine “Kaasava hariduse rakendamine koolis” loengud:
- õpiraskused
- käitumisraskused
- kaasava hariduse praktiline korraldus
3) “VEPA käitumisoskuste mängu metoodika” koolitaja ja mentor aastast 2014
4) “Korrita OÜ” juhatuse esimees, erivajadustega laste arendamine aastast 2015
pedagoogiline staaž 33 aastat

Koolitusjuht: Heleri Heinla, PKHK koolitusjuht, 4451968; 53446945
e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input
Invalid Input