Isikukeskse klienditöö dokumenteerimine 04.10-29.11.2024Logo1 haridusmin 3lovi est 

 

 

Aeg: 04.10-29.11.2024, neljapäeval ja reedeti ajavahemikus kell 09.30-16.30, korraga 8 akadeemilist tundi (aktundi).
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn 12, Pärnu
Esimesel korral 04.10  kohtumine PKHK A-korpuse esimese korruse fuajees,  
Kell 09.00-09.30 Sissejuhatus õpingutesse, Sirje Pauskar
Kell 09.30-16.30 Loeng koos virgutuspauside ja lõunavaheajaga 8 aktundi, Katrin Tsuiman
24.10 ja 29.11 A-korpus, IV korrus, ruumis A402
Kell 09.30-11.00 Loeng ja praktiline töö 2 aktundi, Katrin Tsuiman
Virgutuspaus 15 minutit
Kell 10.15-12.45 Loeng ja praktiline töö 2 aktundi, Katrin Tsuiman
Lõuna 30 minutit
Kell 13.15-14.45 Loeng ja praktiline töö 2 aktundi, Katrin Tsuiman
Virgutuspaus 15 minutit
Kell 15,00-16.30 Loeng ja praktiline töö 2 aktundi, Katrin Tsuiman
Toimumise kuupäevad:  R04.10, N24.10, R29.11.2024.
Maht:
28 akadeemilist tundi sh 18 tundi teoreetilist ja 6 tundi praktilist õpet ning 4 tundi iseseisvat tööd.
Sihtrühm: koolitusele on oodatud sotsiaalvaldkonnas tegevusjuhendajatena töötavad või varasemat töötamise kogemust omavad spetsialistid, kelle igapäevatöös on vajalik täita  sotsiaalhoolekande seadusest tulenevaid  nõudeid teenuste dokumentatsioonile ning kes soovivad oma oskusi täiendada.
Grupi suurus: 16 inimest
Õppe alustamise nõuded: Sihtrühma kuulumine ja arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel. 
Kasuks tuleb õpingute ajal sotsiaalvaldkonnas tegevusjuhendajana töötamine. 
Eesti keele oskus vähemalt B1 tasemel.
Majutusvõimalus kaugemalt tulijatele: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 10 EUR.

Õpiväljundid:  
Koolituse läbinu oskab:
1. märgata abivajava inimese tugevusi ja seada eesmärke tegevusplaani koostamisel
2. koostada riiklikult kehtestatud vormidele teenuse osutamise kokkuvõtet ja inimese abivajaduse hinnangut;
3. nimetada allikaid teenuse osutamise kokkuvõtte ja abivajaduse hindamiseks vajalike andmete saamiseks. 
4. valida oma organisatsiooni dokumentatsioonist olulise inimest kirjeldava info teenuse kokkuvõtte koostamiseks ja abivajaduse hindamiseks.
5. reflekteerida enda kogemust tegevusjuhendajana tegevusplaani koostamisel ja abivajaduse hindamise läbiviimisel.
Õppe sisu:
Auditoorne töö 18 akadeemilist tundi ja praktiline töö 6 akadeemilist tundi
Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Sissejuhatus tõsise vaimse tervise haigusega inimeste abistamise põhimõtetesse.
 • Erihoolekande teenusele suunamise eeldused ja teenuse eesmärgid.
 • Inimese abivajaduse hindamine ja selle kasutamine teenuse tegevuste planeerimisel.
 • Teenuse dokumentatsioon ja kogunevad andmed.
 • Isikukeskne lähenemine teenuse dokumentatsioonis.
 • Abivajava inimese soovid ja isiklikud eesmärgid.
 • Tegevusplaan kui teenuse protsessi kajastav elav andmestik.
 • Teenusekasutaja osalemine ja kaasamine
 • Teenuse tegevused ja nende dokumenteerimine asutuses
 • Teenuse osutamise kokkuvõte ja abivajaduse hinnangu vormi nõuded.
 • Praktiline teenuseosutamise kokkuvõtte ja abivajaduse hinnangu koostamine.
 • Enesereflektsioon abistaja arengut toetava tööriistana. Eneserefleksiooni ja rühmajuhendamise praktiseerimine.
 • Õpiväljundite hindamine ja tagasiside


Õppekeskkonna kirjeldus:
Õpperuumid vastavad tööohutuse ja tervisekaitse nõuetele. Teoreetilise õppe läbiviimiseks on olemas esitlustehnika ja internetiga varustatud õppeklassid.
Õppematerjalid
Kliendi seisundi terviklik hindamine ja dokumenteerimine erihoolekandes
https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/31719-KLIENDI-SEISUNDI-TERVIKLIK-HINDAMINE-JA-DOKUMENTEERIMINE-ERIHOOLEKANDES
Kursuse maksumus: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), kaasrahastanud Euroopa Liit. Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, kui koolitus läbitakse täies (lähtudes lõpetamise nõuetest) mahus. 
NB! Kui tasuta osalemise tingimused ei ole täidetud (näiteks kohustuslik osalemise % õppekavas või koolituse katkestamine), käsitletakse seda tavakoolitusena ning õppijale rakendub koolitusarve tasumise kohustus.  
Kursuse eest tasumine toimub arve alusel, antud koolituse hind tingimuste mittetäitmisel on 264 EUR.
Nõuded õppe lõpetamiseks:
Lõpetaja saab  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud vormikohase tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
   1. On läbinud vähemalt 90% õppekavast
   2. Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
   3. Õppija on sooritanud praktilised ülesanded ja võtnud osa aktiivselt grupitöödest auditoorsetes tundides. Õppija on praktilisele tööle saanud      koolitajalt positiivse tagasiside.
Hindamismeetod ja hindamiskriteeriumid
1. Õpiväljund: Koostab riiklikult kehtestatud vormile teenuse osutamise kokkuvõtte ja abivajaduse hinnangu, sh kasutab isikukeskset lähenemist teenuse eesmärkide sõnastamisel
Hindamismeetod: Iseseisev praktiline töö
Hindamiskriteerium: Täidab sotsiaalkindlustusameti poolt kehtestatud vormile ühe inimese kohta  teenuse osutamise kokkuvõtte ja abivajaduse hinnangu.
2. Õpiväljund: Oskab nimetada  allikaid teenuse osutamise kokkuvõtte ja abivajaduse hindamiseks vajalike  andmete saamiseks.
Hindamismeetod: Grupitöö
Hindamiskriteerium:  Osaleb aktiivselt grupitöös, mille käigus  leitakse ja analüüsitakse erinevaid olemasolevaid andmeallikaid, millest saab infot teenuseosutamise kokkuvõtte ja abivajaduse hindamise koostamiseks. Grupitöö esitlemine.
3. Õpiväljund: Oskab valida inimest kirjeldavast informatsioonist   olulise  info teenuse kokkuvõtte koostamiseks ja abivajaduse hindamiseks.
Hindamismeetod: Iseseisev praktiline töö
Hindamiskriteerium: Koostatud teenuse osutamise kokkuvõte ja abivajaduse hinnangus esitatud andmed ja info loovad personaalse ülevaate teenuse tegevustest ja inimese abivajadusest.
4. Õpiväljund: Reflekteerib enda kogemust tegevusjuhendajana teenuse osutamise kokkuvõtte koostamisel ja abivajaduse hindamise läbiviimisel.
Hindamismeetod: Grupitöö
Hindamiskriteerium: Osaleb aktiivselt grupitöös, kus reflekteeritakse koolitaja poolt etteantud mudeli järgi  kaasõppijale oma kogemust.  

Hindamine on mitteeristav. 
Hinnatakse arvestusega A(arvestatud), MA (mittearvestatud)

Koolitaja: Katrin Tsuiman

Sotsiaaltöö MA, Tallinna Ülikool
Katrinil on enam kui 20-aastase töökogemusega sotsiaalvaldkonna ekspert, valdkonna praktik ja koolitaja, kellel on töökogemused erinevatel sotsiaalvaldkonna tasanditel ja täisealiste hoolekande sihtrühmadega nii klienditöös, teenuste korralduse, arenduse kui koosloome tegevustes ja projektides. Katrin on koolitanud kohaliku omavalitsuse ametnikke, üliõpilasi ja teenuste osutajaid riigiametnikuna ja ka koostöös erinevate Eesti õppeasutustega
Ajavahemikus 2017-2022 töötas Katrin Sotsiaalkindlustusametis täisealiste erivajadustega inimeste hoolekande teenuste nõunikuna ning oli  erihoolekande valdkonna sisuline arendaja ja koordineerija, et tagada tööväljal ühtne halduspraktika  nõuetekohase ja psüühilise erivajadusega inimeste vajadustele vastava erihoolekandeteenuse osutamisel. Samaaegselt on Katrin viinud läbi teenuseosutajate koolitamist, loonud valdkonnas tööjuhiseid ja osalenud  asutuse esindajana valdkonnaga seotud seadusloome ja arendustegevustes.  
Katrin kuulus  SA Kutsekoda kutsestandardi: Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 töögruppi ning on osalenud sotsiaalteenuste kvaliteedijuhiste ja teenuseosutajate enesehindamise metoodika ja rakenduse väljatöötamises ning katsetamisel.  
Paralleelselt on Katrin viinud läbi koolitusi täisealiste hoolekandevaldkonnas tegutsevatele organisatsioonidele abivajaduse hindamise teemadel.
2023 aastast  on Katrin CARe metoodika koolitaja, mis on OSKA raporti kohaselt oluline lähenemine just töös vaimse tervise raskustega klientidega.

Koolituse korraldaja:  Sirje Pauskar, PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja, 4427881; 55642968, e- post sSee e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

NB! Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud, kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti. Õppekohale pääsemise põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, õppimissoovi põhjenduse kirjeldus vastavalt tööalasele vajadusele (miks soovite osaleda tasuta kursusel, kuidas plaanite õpitut rakendada jne. ) ning registreerimisjärjekord.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile (gruppi pääsenud ja väljajääjad) saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust. 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input
Invalid Input