Dementsusega inimese elukvaliteedi toetamine 17.10-14.11.2024Logo1 haridusmin 3lovi est 

 

 

Aeg: 17.10-14.11.2024, neljapäeviti ajavahemikus kell 10.00-17.00, korraga 8 akadeemilist tundi (aktundi).
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn 12, Pärnu
Esimesel korral 17.10  kohtumine PKHK A-korpuse I korruse fuajees
Kell 09.45-10.00 Sissejuhatus õpingutesse, Sirje Pauskar
Kell 10.00-17.00 Loeng koos virgutuspauside ja lõunavaheajaga 8 aktundi, Ülle Kivisild
24.10 A-korpus, ruumis A402
Kell 10.00-11.30 Loeng ja praktiline töö 2 aktundi, Ülle Kivisild
Virgutuspaus 15 minutit
Kell 11.45-13.15 Loeng ja praktiline töö 2 aktundi, Ülle Kivisild
Lõuna 30 minutit
Kell 13.45-15.15 Loeng ja praktiline töö 2 aktundi, Ülle Kivisild
Virgutuspaus 15 minutit
Kell 15.30-17.00 Loeng ja praktiline töö 2 aktundi, Ülle Kivisild
Toimumise kuupäevad: N17.10, N24.10, N31.10, N07.11, N14.11.2024.
Maht:
56 akadeemilist tundi sh 20 tundi teoreetilist ja 20 tundi praktilist õpet - õppekäigud ning 16 tundi iseseisvat tööd.
Sihtrühm: õppima on oodatud sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas algajad või töötavad inimesed või omastehooldajad, kes on huvitatud täiendama oma teadmisi, oskusi ja vilumusi toetamaks dementsusega inimeste elukvaliteeti
Grupi suurus: 14 inimest
Õppe alustamise nõuded: Sihtrühma kuulumine ja arvuti kasutamise oskus.
Majutusvõimalus kaugemalt tulijatele: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 10 EUR.

Õpiväljundid:  
Koolituse läbinu:
  1. oskab koostada ja analüüsida hooldusplaani
  2. omab teadmisi dementsussündroomist, sellest tulenevast toimetulekuvõime langusest, kaasneda võivatest sündroomidest ja riskidest
  3. oskab hooldaada ja juhendada dementsussündroomiga klienti lähtuvalt tema toimetulekuvõimest ja individuaalsetest iseärasustest, kasutades selleks sobivaid klienditöö võtteid.
  4. omab teadmisi digitehnoloogiliste vahendite kasutamise võimalustest dementsussündroomiga kliendi elukvaliteedi parandamisel

Õppe sisu:
Koolituse teemad:    

Auditoorne töö 20 aktundi ja praktiline töö 20aktundi (sh õppekäigud) ning iseseisev töö 16 aktundi
1. Hooldusplaani koostamise põhimõtted (probleemi, eesmärgi ja tegevuste sõnastamine)
2. Dementsuse mõiste, liigid, põhjused, erinevad vormid, sümptomid.
3. Dementsuse faasid, nendega kaasnevate kognitiivsete ja füüsiliste võimete langus.
4. Tegevusvõime hindamine dementsuse korral (sh sobivad mõõdikud/skaalad).
5. Sagedamini esinevad sündroomid: valu, depressioon, deliirium.
6. Dementsusega kaasnevad ohud ja riskid (traumad, toitumisprobleemid, hooletusse jäämine, sotsiaalne isolatsioon).
7. Olemasolevate oskuste säilitamine ja toetamine, erinevad klienditöö võtted: suhtlemistehnikad, validatsioon, ROT.
8. Digitehnoloogiliste vahendite kasutamise võimalused dementsussündroomiga inimese abistamisel (moliibiäpid, simulatsioonid, robotmänguasjad jne)
9. Hooldusplaani vormistamine arvutil
10. Õppekäik Viljandi Mälukliinikusse ja Koeru Hoolduskeskuse Dementsuse Kompetentsikeskusesse
Õppekeskkonna kirjeldus:
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õppeklassid vastavad tööohutuse ja tervisekaitse nõuetele.
Õpperuumid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega  (õpetaja kohtarvuti, smarttahvel, markertahvel). Praktikaklass on varustatud funktsionaalsete vooditega ja interaktiivsete simulatsiooninukkudega ja funktsionaalse pesemisraamiga.
Kõikides õpperuumides on WIFI kasutamise võimalus.
Õppematerjalid
1. Asberg, M. (2012). Hooldus erinevate haiguste korral ja ravimiõpetuse alused : hooldustöötaja riikliku õppekava rakendamist toetav õppematerjal. Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/haiguste_hooldus.pdf
Kursuse maksumus: Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), kaasrahastanud Euroopa Liit. Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, kui koolitus läbitakse täies (lähtudes lõpetamise nõuetest) mahus. 
NB! Kui tasuta osalemise tingimused ei ole täidetud (näiteks kohustuslik osalemise % õppekavas või koolituse katkestamine), käsitletakse seda tavakoolitusena ning õppijale rakendub koolitusarve tasumise kohustus.  
Kursuse eest tasumine toimub arve alusel, antud koolituse hind tingimuste mittetäitmisel on 440 EUR.
Nõuded õppe lõpetamiseks:
Lõpetaja saab  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud vormikohase tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
   1. On osalenud aktiivselt kontakttundides
   2. Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
   3. Kokkuvõttev hinne kujuneb järgmiselt:
       valib dementsussündroomiga patsiendi/kliendi,
       koostab arvutil hindamistulemustest lähtuvalt hooldusplaani/tegevusplaani tema toimetulekuvõime toetamiseks, arvestades patsiendi/kliendi               individuaalseid iseärasusi, 
       analüüsib suuliselt saadud tulemusi.
Hindamismeetod: 
  Hooldusplaani koostamine arvutil ja esitlus
  Mitteeristav hindamine (A, arvestatud; MA, mitte arvestatud)
Hindamiskriteerium:
  1. Hindab vastavalt ülesandele dementsussündroomiga patsiendi/kliendi seisundit ja toimetulekuvõimet lähtuvalt Roper-Logan-Tirney mudelist ja      ADL-põhimõtetest.
  2. Hindab vastavalt ülesandele dementsussündroomiga patsiendi/kliendi kognitiivseid võimeid Mini Mental testi kaasabil.
  3. Selgitab ja demonstreerib dementsussündroomiga abivajaja toetamise ja hooldamise põhimõtteid näidetele toetudes.
  4. Koostab arvutil hindamistulemustest lähtuvalt hooldusplaani dementsusega patsiendi/kliendi toimetulekuvõime toetamiseks ja analüüsib saadud tulemusi.
Koolitaja: 
Ülle Kivisild omab Tartu Ülikooli õe diplomit.
Üllel on praktilised õe kogemused õpetatavas valdkonnas tervishoiu asutustest – Tallinna haiglatest, Pärnu Haiglast. Ülle töötas kuus aastat Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, kus õpetas välja õdesid. Alates 2014 aastast töötab Pärnumaa Kutsehariduskeskuses kutseõpetajana ja koolitab täiendusõppes täiskasvanud õppijaid.
Ülle koolitab tervishoiu-, hoolekande- ning avahooldusasutustele ja ühiskonnale väga nõutud hooldustöötajaid ja tegevusjuhendajaid. Ülle on aktiivselt stažeerinud Erasmus +välisprojektides antud valdkonnas Inglismaal, Iirimaal, Hollandis.
Ülle osaleb Eesti Sotsiaaltöötajate Assotsiatsiooni (ESTA) hooldustöötajate kutse taotlemise komisjonis hindajana.
Ülle Kivisild on Pärnumaa Aasta Koolitaja 2021 nominent
Koolituse korraldaja:  Sirje Pauskar, PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja, 4427881; 55642968, e- post sSee e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

NB! Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud, kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti. Õppekohale pääsemise põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, õppimissoovi põhjenduse kirjeldus vastavalt tööalasele vajadusele (miks soovite osaleda tasuta kursusel, kuidas plaanite õpitut rakendada jne. ) ning registreerimisjärjekord.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile (gruppi pääsenud ja väljajääjad) saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust. 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input
Invalid Input