Ehitiste elektrik, tase 3 kutseettevalmistus 13.09-02.11.2024Logo1 haridusmin 3lovi est 

 

 

Aeg: 13.09-02.11.2024  reedeti ja laupäeviti,  korraga 5 akadeemilist (aktundi).
Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus (PKHK), Niidupargi tn 12, Pärnu
Esimesel korral 13.09  PKHK D-korpus, ruumis D305
Kell 15.15-15.45 Sissejuhatus õpingutesse, Sirje Pauskar
Kell 15.45-17.15 koolitaja Uno Kuller 2 aktundi
Virgutuspaus 15 minutit
Kell 17.30-19.00-19.45 koolitaja Uno Kuller 3 aktundi

Teisel päeval 14.09 PKHK D-korpus, ruumis D305
9.00-10.30  koolitaja Uno Kuller 2 aktundi
Virgutuspaus 15 minutit
10.45-12.15-13.00  koolitaja Uno Kuller 3 aktundi
Toimumise kuupäevad: R13.09, L14.09, R20.09, L21.09, R27.09, L28.09, R04.10, L05.10, R11.10, L12.10, R18.10, L19.10, R25.10, L26.10, R01.11, L02.11.2024.
Maht:
100 akadeemilist tundi sh 40 tundi teoreetilist ja 40 tundi praktilist õpet ning 20 tundi iseseisvat tööd
Sihtrühm: ehitus- või tehnilistel töödel alustavad või töötavad elektritööde tervisenõuetele vastavad isikud, kelle töökogemus eeldab ning kellel on vajadus sooritada ehitise elektrik, tase 3 kutseeksam. 
Grupi suurus: 15 inimest
Õppe alustamise nõuded: põhi- või keskharidus ja ehitus-või tehnilistel töödel töötamise kogemus või alustanud töötamist
Majutusvõimalus kaugemalt tulijatele: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodus Niidupargi 16, info õpilaskodu juhatajalt Siire Tõrva - See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 4451963, 58607746. Ühe ööpäeva maksumus on 10 EUR.

Õpiväljundid:  
Koolituse läbinu:
1. teab ja tunneb elektriahelate elektrilisi parameetreid ja nende matemaatilisi  seoseid;    
2. valdab kutsealast terminoloogiat, teab elektrijoonistes kasutatavaid tingmärke, loeb elektrivarustuse ja paigaldustööde plaane-skeeme sh. digitaalseid;
3. teab elektrimasinate, -aparaatide, madal-väikepinge ja hooneautomaatika seadmete töötamise üldpõhimõtteid;
4. tunneb kaitseaparaatide, ehitust, otstarvet, teab juhistike kaitse põhimõtteid;
5. teeb etteantud ülesande kohaselt juhistike ja elektrijaotuskeskuste paigaldustöid;
6. paigaldab ja ühendab juhendamisel madal- väikepinge- hooneautomaatika lülitid, pistikupesad ja valgustid;           
7. kontrollib enda tehtud töö vastavust etteantud ülesandele:
8. teab elektritööde elektri-, töö-, tuleohutus ja ohu olukorras tegutsemise nõudeid;
Õppe sisu:
Koolituse teemad:    
Auditoorsed tunnid 40 akadeemilist tundi:
Elektritehnika 6   tundi (B.3.4). Alusteadmised: alalis-, vahelduv- ja kolmefaasisline vool, magnetism, elektrimaterjalid, elektroonika ja automatika, elektervalgustus, elekterküte. 
Energeetika ja elektrivarustus 4 tundi (B.3.4). Erinevad energiaallikad. Roheline energia. Elektrivõrk, alajaam, liitumispunkt, objekti liin ja peakilp, jaotuskilp, rühmakilp. Autonoomsed ja reservtoiteseadmed. „Päikeseelekter”, on-/ off-grid süsteemid. Elektrijoonised, paigaldusskeemid ja plaanid.
Elektriohutus 6 tundi (B.3.4) Elektrivoolu füsioloogiline toime. Objekti elektrivarustus, elektrivarustuse juhistikusüsteemid  IT, TT , TN.  Elektrilöögikaitseks rakendatav otse- ja kaudpuutekaitse, elektriohutusklassid, tehniline kontroll ja kontrollmõõtmised elektripaigaldistes.
Elektrimõõtmised 2 tundi  (B.3.1-B.3.3).  Elektrimõõteriistade ehitus ja tööpõhimõte, elektriliste suuruste mõõtmise toimingud. 
Elektriaparaadid 3 tundi (B.3.4). Üldiseloomustus: sulavkaitsmed, liini- ja rikkevoolukaitselülitid, koormuslülitid, kontaktorid ja releed, juhtahelate komponendid.     
Elektrimasinad,  madal-väikepinge ja hooneautomaatika seadmed   4 tundi ( B.3.4). Üldiseloomustus: mootorid, generaatorid ja transformaatorid, asünkroonmootor, kolmefaasiline elektrivarustuse transformaator. Üldiseloomustus: madal-väikepinge ja hooneautomaatika seadmed.
Elektripaigaldustööd  10 tundi (B.3.1 -B.3.3) Hoonete ehituskonstruktsioonid. Juhistike paigaldamine. Juhtmed ja kaablid, tarbitava võimsuse määramine, ja lubatavad koormusvoolud, liigvoolukaitse. Ruumisisene juhistik, valgustid, pistikupesad, lülitid.
Elektrijaotuskeskused, elektrikilpide tüübid, kooste- ja paigaldustööd, paiknemine ja kaitseaste. Madal- ja väikepingeseadmete sh hooneautomaatika lülitite, pistikupesade, valgustite paigaldamine-ühendamine. Teostatud paigldustöö kontrolltoimingud.
Elektritöö  2 tundi  ( B.3.4, A.5 , A6 ). Seadme ohutuse  seadus ja seaduses sisalduvad määrused. Ehitusseadustik.  Elektrituruseadus  Digipädevus töödes skeemide, dokumentide ja tabelitega.
Tulevikuoskuste arendamine.
Elektri-, töö-  ja tuleohutusnõuded   2  tundi (B.3.4) . Ohutusnõuded töökeskkonnas . Isikukaitsevahendid. Keskkonnahoid. Tegutsemine ohu olukorras Esmaabi.
Praktilise töö tunnid 40 akadeemilist tundi:
Õppeskeemijärgsete elektrivalgustuspaigaldiste teostus praktikastendil, 16 tundi.
Õppeskeemijärgse asünkroonmootori käivituskilpibi koostetöö teostus, 12 tundi.
Õppeskeemijärgse elektripaigaldise rühmakilbi  koostetöö teostus, 8 tundi.
Etteantud õppeskeemi järgselt praktilise arvestustöö iseseisev teostus praktikastendil, 4 tundi.
Iseseiseva töö tunnid, „konstruktiivne” lugemine 20 akadeemilist tundi:
Ehitiste elektrik ,tase 3 üldoskused  (B2)
Iseseisva töö õppeülesanne 1     6   tundi : tööelu üldoskusi käsitleva etteantud õppematerjali„Mõtlemisoskused” läbitöötamine, omandamine ja kontrolltest.
Iseseisva töö õppeülesanne 2   7 tundi : tööelu üldoskusi käsitleva etteantud õppematerjali „Enesejuhtimisoskused”  läbitöötamine, omandamine ja kontrolltest.
Iseseisva töö õppeülesanne 3   7 tundi : tööelu üldoskusi käsitleva etteantud õppematerjali   „Lävimisoskused” läbitöötamine, omandamine ja kontrolltest.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õpperuumid vastavad tööohutuse ja tervisekaitse nõuetele. Teoreetilise õppe läbiviimiseks on olemas esitlustehnika ja internetiga varustatud õppeklassid.
Praktilist õpet viiakse läbi praktikaklassis ning spetsiaalselt elektriala koolitamiseks sisustatud seadmete ja vahenditega.
Õppematerjalid
Õppijad saavad kasutada õpetaja koostatud juhendmaterjale

Kursuse maksumus:
Tasuta. Riiklik koolitustellimus (RKT), kaasrahastanud Euroopa Liit. Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, kui koolitus läbitakse täies (lähtudes lõpetamise nõuetest) mahus. 
NB! Kui tasuta osalemise tingimused ei ole täidetud (näiteks kohustuslik osalemise % õppekavas või koolituse katkestamine), käsitletakse seda tavakoolitusena ning õppijale rakendub koolitusarve tasumise kohustus.  
Kursuse eest tasumine toimub arve alusel, antud koolituse hind tingimuste mittetäitmisel on 1280 EUR.
Nõuded õppe lõpetamiseks:
Lõpetaja saab  täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud vormikohase tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
   1. On osalenud vähemalt 70% kontakttundides
   2. Õpiväljundid on saavutatud ja hinnatud
   3. Kokkuvõttev hinne kujuneb kõigi etteantud iseseisva töö kontrolltestide, kursuse testi ja  praktilise arvestustöö positiivse soorituse tulemusena.
Hindamismeetodiks: on testid ja arvestustöö.
Hindamiskriteerium:
Etteantud iseseisva töö kontrolltestide, kursuse testi ja  praktilise arvestustöö positiivne sooritus.
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt A(arvestatud), MA (mittearvestatud).

Väljastatavad dokumendid
Lõpetaja saab vormikohase täiendus- ja ümberõppe teenistuse poolt väljastatud tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui:
isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.

Koolitaja: 
Uno Kuller , kvalifikatsioon: elektriinsener

Haridus: Tallinna Polütehnikum, tööstuslikud elektriseadmed;
Tallinna Polütehniline Instituut, elektriajamid ja tööstusseadmete automatiseerimine; Tallinna Ülikool, õppepedagoogika.
Uno Kuller on Pärnumaa Kutsehariduskeskuse elektriala kutseõpetaja ja täiskasvanute koolitaja ning Pärnumaa Aasta Koolitaja 2022 laureaat.
Koolituse korraldaja:  Sirje Pauskar, PKHK täiendus- ja ümberõppe teenistuse juhataja, 4427881; 55642968, e- post sSee e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

NB! Kui olete registreerunud, siis ei ole Te automaatselt õppegruppi arvatud, kuna soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti. Õppekohale pääsemise põhiliseks valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine, õppimissoovi põhjenduse kirjeldus vastavalt tööalasele vajadusele (miks soovite osaleda tasuta kursusel, kuidas plaanite õpitut rakendada jne. ) ning registreerimisjärjekord.
Grupp komplekteeritakse ja kõigile (gruppi pääsenud ja väljajääjad) saadetakse teade e- posti aadressil hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust. 
Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik!
Tee valik
Tee valik!
Invalid Input
Täida väli
Invalid Input
Invalid Input