Kogemusnõustaja esmakoolitus

Aeg: Planeerimisel oktoober 2024- juuni 2025. Eeldatavad koolituspäevad E ja K kell 16.30-19.45
Eelintervjuud kandideerijatega enne koolituse algust (täpne kuupäev selgitamisel)

Toimumise koht: Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi tn. 12, Pärnu

Sihtrühm:
isikud, kes  omavad kogemust mõnest füüsilisest haigusest või psüühikahäirest taastumises või pikaajalise keerulise olukorraga toimetulemisest ning, kes

 • soovivad kasutada oma kogemust teiste toetamiseks;
 • on jõudnud taastumistöös või toimetulemises nii kaugele, et näevad juhtunut positiivses valguses ja soovivad teistele positiivseks eeskujuks olla.

Soovituslik koolitusel osalejate valimise protsess – määratletakse riigihangetes või koolitusorganisatsiooni õppekavas
1) Registreerimine
2) Motivatsioonikirjade (sisaldab taastumiskogemuse lühikirjeldust ja põhjendust, miks soovitakse teha kogemusnõustaja tööd) läbitöötamine
3) Soovi korral võib esitada CV ja/või soovituskirjad
4) Eelintervjuud kandideerijatega grupis või individuaalselt. Eesmärgiks kaardistada kandidaatide psühhosotsiaalsed oskused, isiksuseomadused, motivatsioon ja taastumisaste. Viivad läbi KN baaskoolituse koolitajad. Soovi korral koos praktikajuhendajate või superviisoritega.
5) Osalejate väljaõppesse valimine motivatsioonikirjade ja eelintervjuude alusel.
6) Elimineeritakse:
● puuduva või puuduliku taastumiskogemusega kandidaadid
● puudulike psühhosotsiaalsete oskustega kandidaadid (näiteks ründava, lugupidamatu või solvava suhtlusstiiliga isikud)
● ebasobivate isiksuseomadustega kandidaadid (nt väga tugeva domineerimis- või silmapaistmisvajadusega isikud)
● vähe motiveeritud kandidaadid
7) Soodustavate asjaoludena võib arvesse võtta:
● sotsiaalvaldkonna akadeemilist haridust
● varasemat nõustamisoskuste õpet
● varasemat nõustamistöö kogemust
● varasemat kogemust/ kokkupuudet kogemusnõustamise valdkonnas

Maht: Koolituse maht on 185 tundi (kogumahust 147 tundi auditoorset tööd ning 38 tundi iseseisvat tööd).

Eesmärk: nõustamisalaste teadmiste ja oskuste omandamine, isikliku kriisikogemuse uurimine ja läbitöötamine.

Õpiväljund: koolituse lõpetanu on omandanud teadmised kriisis inimese nõustamiseks ja abistava ameti tööhügieenist ning õppinud toime tulema oma isikliku kriisi kogemuse mõjudega. Koolituse läbinu tunneb ennastsäästva abistamise ja läbipõlemise vältimise põhimõtteid. 

Kogemusnõustaja pädevused

1) Pädevus iseseisvalt läbi viia KN alaseid konsultatsiooni- või psühhosotsiaalse toe protsesse.
2) Teadmised tööprotsessi eetiliseks läbiviimiseks.
3) Kuulamise, intervjueerimise, informeerimise, motiveerimise, peegeldamise ja jõustamise baasteadmised ja baasoskused.
4) Pädevus töötada konsultandina – 1-3-kordsed informatiivsed kohtumised.
5) Pädevus töötada vajadusel pikemate toetusprotsessidega (enam kui 3 kohtumiskorda).
6) Pädevus suunata toetusprotsesse ja info jagamist gruppides.
7) Oskus ja võime töötada pikemaajalistes toetusprotsessides ennast ja kliente kahjustamata.
8) Oskus ära tunda ja hallata enda võimalikke kliendisuhet kahjustavaid tunde- või käitumismustreid – ärevus, ebakindlus, üleaitamine, ülevastutamine, kontrollivajadus, survestamine, eelarvamused, ärrituvus, põlgus, meeldimissoov imt. Teadmine, kust küsida abi, kui sellised probleemid tekivad – supervisoon, kovisioon, enese-teraapia.
9) Oskus ära tunda, taluda ja suunata kliendi võimalikke nõustamissuhet ja nõustamisprotsessi kahjustavaid tunde- või käitumismustreid – vihameelsus, klammerdumine, püsiv abitus, intensiivne lähedussuhte loomise soov jmt. Teadmine, kust küsida abi, kui sellised probleemid tekivad – supervisoon, kovisioon.
10) Pädevus teha võrgustikutööd – klient, lähedased, avaliku sektori asutused, teised kogemusnõustajad, teised KN organisatsioonid.

Õppekava koostamise alus: https://www.riigiteataja.ee/akt/110072018002

Koolituse teemad:   
I osa: koolitus (auditoorne töö)
1. Sissejuhatus kogemusnõustamisse 4 tundi
2. Nõustamise alused, nõustamiseetika 6 tundi
3. Nõustaja eneseteadlikkus, eneserefleksiooni alused 8 tundi
4. Isikliku taastumiskogemuse analüüs 8 tundi
5. Esmased nõustamisoskused ja -tehnikad 27 tundi
6. Baasteadmised ja -oskused kriisitöös 15 tundi
7. Baasteadmised ja -oskused grupitöös 15 tundi
Auditoorne töö kokku 83 tundi

II osa: praktika, lõputöö ja iseseisva töö protsessid
8. Praktika teenuseosutaja juhendamisel 30 tundi (praktiseerimise võimalusi otsitakse koostöös osalejate ja koolitusorganisatsiooniga, lähtudes õppija kogemusest ja teemast)
9. Praktika juhendamine koolitaja poolt (grupis) 26 tundi
10. Iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo kirjalik läbitöötamine, praktikapäeviku täitmine ja eneserefleksioon 38 tundi, millest 8 tundi on auditoorne töö
11. Lõputöö (kirjalik struktureeritud eneserefleksioon ja klienditöö analüüs (praktikast)) 8 tundi

Praktika, iseseisev töö ja lõputöö kokku 102 tundi

KOKKU 185 tundi  

Baaskoolitusele pääsemise soovituslikud eeldused, mida saab kontrollib koolitusorganisatsioon
1) Isikliku taastumisloo olemasolu ja valmidus seda KN töös kasutada
2) Piisav taastumistase
3) Positiivsed hoiakud taastumisprotsesside suhtes
4) Psühhosotsiaalne küpsus
5) Valmidus oma taastumislugu väljaõppeprotsessis läbi töötada
6) Valmidus oma taastumislugu väljaõppeprotsessis õppimise vahendina kasutada
7) Valmidus teha koostööd koolitajate, kaasõppijate, praktikajuhendajate ja superviisoritega
8) Valmidus teha teenusepakkumisel koostööd võrgustikutöös
9) Valmidus pakkuda teenust mh rehabilitatsioonimeeskondades
10) Vähemalt põhiharidus


Koolituse lõpetamise tingimused on:

 • vähemalt 80 % ulatuses loengutes osalemine
 • täismahus praktika läbimine ja klienditöö analüüs (praktikast)
 • koolitaja kirjalik positiivne hinnang (õppetööle, praktikale (lisaks ettevõtte praktikajuhendaja) ja lõputööle)
 • kirjaliku lõputöö esitamine – enesereflektsioon

 

Grupi suurus: miinimum 6 õppijat. Grupi komplekteerumisel täpsustab koolitusjuht koolitatava osalemissoovi ning edastab  koolituse ajakava ning toimumiskoha.

Maksumus: 1911€/ osaleja (eraisikutel võimalus koolituse eest tasuda neljas osas- 477,75€/ osamakse)

Tasumine ning loobumine: osaleja kinnituse ning grupi komplekteerumise järgselt edastatakse Teile sellekohase kinnitusega koolitusarve. Hilisemal koolitusest loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest (va erijuhtudel).

Lektorid: 
Karin Luts
, baccalaureus artiumi kraad kasvatusteaduste eriala. Mitmedimensioonilise pereteraapia terapeudi/superviisori sertifikaat (kogemus 6 aastat 2015-2021)

Eda Mirk,
1998 - 2002 TÜ Pärnu Kolledž, eriala: sotsiaaltöö korraldus, diplomiõpe
2009 - 2011 Tallinna  Tehnikaülikool, eriala: õigus, magistriõpe
Täiendkoolitus: Sotsiaalkindlustusamet- psühholoogilise esmaabi koolitaja  2020. Moreno Keskus- superviisor, coach ja psühhodraama  rakendaja-grupijuht  2017-2019. Annely Sootsi Koolitus OÜ-  mänguterapeudi väljaõpe. Eesti Pereteraapia Ühing- süsteemse peretöö psühholoogia ja metoodika kursus. MTÜ Laste ja Noorte kriisiprogramm-  leina kogenud perede abistamine. Treenerite Assotsiatsioon- baastreening. Tervise Arengu Instituut- uimastid ja sõltuvus.  
Omab positiivset taastumiskogemust pikaajalise terviseprobleemiga toimetulekul ja sellest edukalt välja tulnud. Omab pikaajalist  töökogemust erivajadusega inimestega töötamisel tegevusjuhendaja/ juhtumikorraldajana. On varasemalt koolitanud tugiisikuid ja inimese enesearengu gruppe. Läbinud täiendkoolituste raames erinevaid taastumise, eneseabi-, nõustamise- või suhtlemisoskuste alased täiendkoolitusi. Täiskasvanuti koolitamise kogemus rohkem kui üks aasta.

Eve Mällo
Baaskoolituse tunnistuse välja andmise kuupäev, välja andnud organisatsioon- SA TÜ Lastefond, 18.10.2014, 80 h; Arengukeskus Avitus 13.11.2015, 194 akh
Täiendkoolituse tunnistuse välja andmise kuupäev, välja andnud organisatsioon- Lääne-Viru Rakenduskõrgkool – sotsiaaltöö eriala, alates 2016.
Kogemusnõustaja baaskoolituse tunnistus- SA TÜ Lastefond baaskoolitus ja Arengukeskus Avitus.
Lisandväärtus: Pärnumaa Kutsehariduskeskus: Emotsioonide juhtimine, 02.10.2015; Pärnumaa Kutsehariduskeskus – kutsetunnistus 13.06.2016 ja lõputunnistus 17.06.2016 – hooldus erinevate haiguste korral, toeks omastehooldajatele.
Alates 2016, õpingud Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis – sotsiaaltöö. Kogemusnõustajate väljaõppe lektor – Pärnumaa Kutsehariduskeskus, alates aastast 2017. Kutsetunnistus, hooldustöötaja, tase 4 (meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine, hooldustöö erinevate haiguste korral). Praktiline kogemus: erihoolekanne psüühiliste erivajadustega inimestega; Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus: töö peaaju traumaga klientidega ja omastehooldajatega.
CV saad tutvuda siin!

Helar Peterson2002. aastal lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli bakalaureuseõppe, eripedagoogika erialal. Lisaerialana omandanud teadmised tervisekasvatusest.
On töötanud SA Pärnu Haiglas terapeudina 9 aastat, spetsialiseerudes just kriisitöödele, kuid tehes samapalju ka teisi teraapiatöid (suhtetasandid, elumuutused jne).
Samuti viimased 8 aastat MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogrammi meeskonna liige.


Koolitusjuht:
Gerli Ollino, 4451968; 5014291, e- post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 


NB!
Enne koolituse algust ootame kõigilt registreerujatelt (umbes 1 A4) motivatsioonikirja (vajalik esitada siis, kui õppegrupp kuulutatakse koolitusjuhi poolt avatuks). Motivatsioonikirjas kirjeldada alljärgnevaid punkte:

 • kes on sinu arvates kogemusnõustaja?
 • sinu taastumiskogemuse lühikirjeldus, kus maal oled hetkel taastumisega?
 • minu nägemus kogemusnõustamisest ja selle tööst?
 • ootused koolitusele ning tulevasele tööle?
 • millises valdkonnas omad kogemust ning soovid rakendust leida?
 • põhjendus, miks soovid teha kogemusnõustaja tööd ja saada kogemusnõustajaks?

 

Täida väli!
Täida väli
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!
Täida väli!

Õppekorraldus

Kursuse eest tasumine

 1. Kursuse eest tasumine toimub arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
 2. Kokkuleppel koolitusjuhiga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

Kursusest loobumine

 1. Kui kursusele registreerunul ei ole võimalik kursusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolitusjuhti.
 2. Peale oma osalemise kinnitust koolitusjuhile (kinnitusmeil saadetakse eelnevalt kursuslase e-mailile) ei ole võimalik koolitusest loobuda. Koolitustasu ei tagastata ning arve tasumise kohustus kursuslasele jääb.
Kinnita!
Invalid Input

Maksja

(täita juhul kui tasujaks on kas ettevõte või kolmas isik)

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input